Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte constructiu d'una rotonda a la cruïlla del passeig Miramar amb el carrer dels Pescadors
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Torredembarra


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió ordinària de 5 d'octubre de 2016, ha aprovat definitivament el Projecte constructiu d'una rotonda a la cruïlla del Passeig Miramar amb el carrer dels Pescadors al terme municipal de Torredembarra, redactat per l'arquitecte Jordi Bessa Panadés, per un import d'execució de 63.543,45eur (més IVA), el qual va estar aprovat per la Junta de Govern Local celebrada el 4 d'agost de 2016 i va estar exposat al públic durant el període comprès entre el 27 d'agost fins l'1 d'octubre de 2016, sense que ningú hagi presentat cap al·legació.

D'acord amb l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, l'esmentat projecte ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies, per tal que els interessats presentessin les al·legacions que consideressin oportunes

 

Torredembarra, 6 d'octubre de 2016

 

Eduard Rovira Gual

Alcalde