Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu de la 1a fase de les obres de reurbanització del carrer Padró
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Per a públic coneixement, es fa saber que en compliment a allò que estableix l'article 38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la Junta de Govern Local en sessió de data 3 d'octubre de 2016 va aprovar definitivament el "Projecte executiu de la 1ª fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró", redactat per l'arquitecte Sr. Joan Ribera Mestres amb un pressupost d'execució per contracte de 552.730,38 eur (IVA inclòs); i un pressupost general de 582.086,17 eur, que inclou conceptes complementaris de l'execució. L'esmentat acord es va adoptar amb l'especificació que s'incorporarà al plec de condicions per a la licitació de l'obra el termini d'execució de 18 setmanes.

 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició, davant de l'òrgan titular legal de la competència en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

 

Sant Fruitós de Bages, 6 d'octubre de 2016

 

Joan Carles Batanés i Subirana

Alcalde