Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria per a la cobertura d'una plaça de coordinador/a d'esports mitjançant contracte laboral interí
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Pineda de Mar
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre: 022016017170, de data 06 d'octubre de 2016, es publica el text íntegre de les bases reguladores per a la cobertura d'una plaça de coordinador/a d'esports, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, lliure, mitjançant contracte laboral interí/ina, per reserva de plaça del titular.

D'acord amb les esmentades bases, el termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació al DOGC.

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la pàgina web.

 

Pineda de Mar, 6 d'octubre de 2016

 

Xavier Amor i Martín

Alcalde