Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a l'accés a internet i/o telèfon al terme municipal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Clariana de Cardener
El Ple de l'Ajuntament Clariana de Cardener, en la sessió de data 5 d'octubre de 2016 ha acordat l'aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a l'accés a internet i/o telèfon al TM de Clariana de Cardener, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions. L'expedient queda exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de dia següent al de la publicació d'aquest anunci al BOP i al DOGC, podent-se examinar l'expedient i presentar-se les reclamacions i al·legacions oportunes durant el termini assenyalat a la Secretaria d'aquest Ajuntament. Si transcorregut aquest termini no s'ha presentat cap reclamació i/o al·legació, quedarà definitivament aprovat.

 

Clariana de Cardener, 6 d'octubre de 2016

 

Francisco Rovira Massoni

Alcalde