Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per admetre nous usos a la zona d'edificació aïllada industrial (clau 7) refosa de les normes urbanístiques de la clau 7
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Bigues i Riells
El Ple de l'Ajuntament celebrat en sessió ordinària el dia 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per admetre nous usos a la zona d'edificació aïllada industrial (Clau 7) refosa de les normes urbanístiques de la clau 7, on s'ha acordat:

 

Primer: Aprovar inicialment el Projecte de Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal relatiu a la modificació de les normes urbanístiques per admetre nous usos a la zona d'edificació aïllada industrial (clau 7) i refondre les normes urbanístiques de l'esmentada clau, redactat pels serveis tècnics municipals, i format per la següent documentació:

 

1 Memòria

1.1 Objecte

1.2 Marc jurídic

1.2.1Tipus de document

1.2.2 Contingut del document

1.2.3 Tramitació del document

1.3 Justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible

1.4 Antecedents de planejament

1.4.1 Planejament vigent

1.4.2 Normativa vigent

1.5 Proposta de modificació de la normativa urbanística i àmbit d'aplicació

1.5.1 Justificació

1.5.2 Nous usos que es proposen

1.5.3 Articulat modificat

1.5.4 Necessitat de modificació del planejament

1.5.5 Àmbit de la modificació

 

2 Agenda i avaluació econòmica

2.1 Agenda

2.2 Avaluació econòmica

2.3 Informe de sostenibilitat econòmica

 

3 Estudi de la mobilitat generada

 

4 Informe ambiental

 

5 Memòria social

 

6 Normativa urbanística modificada i refosa

 

7 Document comprensiu (article 8 apartat 5.a) del vigent Text refós de la Llei d'Urbanisme)

7.1 Objecte

7.2 Suspensió de llicències

7.3 Resum de l'abast de les determinacions de la modificació.

 

Segon: Sotmetre el Projecte de Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal relatiu a la modificació de les normes urbanístiques per admetre nous usos a la zona d'edificació aïllada industrial (clau 7) i refondre les normes urbanístiques de l'esmentada clau, a un tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, mitjançant les publicacions dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la Corporació i a un Diari de gran difusió.

 

Tercer: Trametre còpia del projecte aprovat inicialment als organismes que es relacionen a continuació, als efectes que emetin informe sobre els temes que afecten a les seves competències sectorials:

- Departament de Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Avaluació Ambiental).

- Agència Catalana de l'Aigua.

- Serveis de Vies Locals de la Diputació de Barcelona.

- Agència de Salut Pública de Catalunya (Policia sanitària mortuòria).

- Subdirecció General de Seguretat Industrial.

 

Quart: Atorgar un tràmit d'audiència d'un mes a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Feliu de Codines i Sant Quinze de Safaja, perquè pugui examinar l'expedient, i, en el seu cas, formular les consideracions que estimin adients."

El que es posa en general coneixement, a fi de que qualsevol interessat pugui consultar l'expedient.

 

Bigues i Riells, 6 d'octubre de 2016

 

L'alcalde, signatura il·legible