Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
05/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Mancomunitat Penedès Garraf
El Ple de la Mancomunitat Penedès Garraf, en la seva sessió celebrada el dia 6 de març de 2014, va aprovar el projecte de modificació de l'Article 4 dels Estatuts de la Mancomunitat, el text íntegre del qual és el següent:

 

PREÀMBUL

La Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al seu article 3.2 c) estableix que les Mancomunitat de Municipis gaudeixen de la condició d'Entitats Locals.

L'article 44 del mateix text legal reconeix als municipis el dret d'associar-se amb d'altres en mancomunitats per a l'execució en comú d'obres i serveis públics necessaris per a l'exercici de les seves competències.

El text refós, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, preveu al seu article 35 i següents els requisits que s'estableixen per a la constitució de mancomunitats.

És per això que, d'acord amb la legislació vigent, es fixen els següents Estatuts:

 

Article 1. Constitució.-

1.- Els Ajuntaments de: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Sitges, Cubelles, Sant Pere de Riudebitlles, Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès, Subirats, Puigdàlber, Olèrdola, el Pla del Penedès, les Cabanyes, Sant Martí Sarroca, la Granada, Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal, Sant Quintí de Mediona, Vilobí del Penedès, Torrelavit, Canyelles i Sant Pere de Ribes, d'acord amb el que empara l'ordenament jurídic vigent, acorden constituir-se en Mancomunitat voluntària de Municipis per a l'organització i prestació de forma mancomunada de les obres, serveis o activitats de llur competència, que es recullen en aquests Estatuts.

2.- D'ara endavant també podran integrar-se a la Mancomunitat els Municipis del Penedès i el Garraf que ho sol·licitin i que, prèviament, acceptin les condicions que, per al seu ingrés, acordi el Ple de la Mancomunitat.

 

Article 2. Personalitat Jurídica i àmbit territorial.-

1.- La Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf tindrà personalitat jurídica i capacitat per a l'acompliment dels seus fins específics des del moment de l'entrada en vigor dels presents Estatuts.

2.- L'àmbit territorial de la Mancomunitat abasta els termes municipals dels Ajuntaments que la composen.

 

Article 3. Denominació i domicili.-

La Mancomunitat es denominarà: "Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf", i tindrà la seva seu social, mentre no tingui la pròpia, al Municipi del qual el President n'ostenti la representació i en el qual radicaran els seus òrgans de govern.

Els òrgans d'administració, cas que la Mancomunitat no tingui seu pròpia, radicaran en el Municipi del qual el President n'ostenti la representació o bé, cas que l'esmentat Municipi no tingui capacitat per a atendre les necessitats i serveis, allà on el Ple de la Mancomunitat designi.

 

Article 4. Finalitats.-

Les finalitats pròpies de la Mancomunitat són:

a) L'objecte i competències de la Mancomunitat serà la de prestar els serveis i fer les obres que li deleguin els Municipis membres per ser de la seva competència, i entre altres els següents:

a) Gestió dels residus sòlids urbans.

b) Abastiment d'aigua potable.

c) Evacuació i tractament d'aigües residuals, laboratori d'aigües i Seguretat Alimentària Municipal.

d) Servei d'Iniciatives Econòmiques.

e) Atenció i seguiment de les drogodependències.

f) Altres facultats o activitats concretes que es puguin encomanar a la Mancomunitat per altres Administracions amb transferència de la competència o sense.

 

Article 5.-

La Mancomunitat, com a entitat local reconeguda per la Llei, exercirà totes les potestats que siguin conferides per la Legislació de la Generalitat de Catalunya a les Entitats d'aquestes característiques per a l'acompliment de les seves finalitats.

 

Article 6. Òrgans de Govern.-

El Govern i administració de la Mancomunitat estarà a càrrec dels següents òrgans.-

- El Ple de la Mancomunitat.

- El President/a.

El Ple de la Mancomunitat podrà crear, mitjançant acord, una Comissió de Govern amb les competències que li siguin delegades pels òrgans de Govern que, en cap cas, podran ésser les que siguin indelegables.

La Comissió de Govern serà nomenada per la Presidència, a proposta del Ple de la Mancomunitat.

 

Article 7.-

1.- El Ple de la Mancomunitat estarà format pels vocals escollits pels respectius ajuntaments dels municipis mancomunats.

2.- Cadascun dels municipis mancomunats comptarà amb un vocal, que serà escollit pels respectius Plens per majoria absoluta, d'entre els Regidors de la Corporació.

Cada vocal representant d'una Corporació comptarà amb un nombre de vots proporcional al nombre d'habitants del seu municipi, amb la següent proporció:

Fins a 3.000 habitants: 1 vot.

De 3.001 a 7.000 habitants: 2 vots.

De 7.001 a 12.000 habitants: 3 vots.

De 12.001 a 18.000 habitants: 4 vots.

De 18.001 a 25.000 habitants: 5 vots.

De 25.001 a 32.000 habitants: 6 vots.

De 32.001 a 40.000 habitants: 7 vots.

De 40.001 en amunt, 8 vots més 1 vot per cada 10.000 habitants o fracció.

El manament dels vocals coincidirà amb el de les seves respectives Corporacions.

 

Article 8.-

1.- Després de la celebració d'Eleccions Locals, i dins el termini previst per la Llei per a la designació de representants en òrgans col·legiats, els Ajuntaments nomenaran el vocal representant del Municipi davant la Mancomunitat, havent-ne de comunicar el seu resultat.

Els Plens Municipals nomenaran, a més del representant oficial, dos representants substituts, els quals podran actuar davant la Mancomunitat sense necessitat de credencial expressa per a cada cas. La seva actuació tindrà lloc de manera automàtica en els casos de vacant, absència o malaltia del representant oficial.

2.- Fins a la constitució del nou Ple, actuarà en funcions l'anterior i el seu President.

3.- Transcorregut el termini per a la designació dels vocals pels Ajuntaments, i dins dels deu dies següents, es procedirà a la constitució del nou Ple de la Mancomunitat i a la designació del seu President.

4.- Durant el període a què es refereix el paràgraf núm. 2, només es podrà portar a terme la gestió ordinària de la Mancomunitat.

 

Article 9.-

Correspon al Ple de la Mancomunitat:

a) Aprovar el Pressupost.

b) Aprovar la Plantilla Orgànica.

c) Exercir accions de defensa dels drets de la Mancomunitat. Oposar-se a aquells assumptes litigiosos i recursos de qualsevol classe, grau o jurisdicció que sigui demanada.

d) Proposar la modificació o reforma dels Estatuts.

e) Aprovar, revisar, adquirir, gestionar i administrar el Patrimoni de la Mancomunitat.

f) Aprovar les Ordenances, censurar els comptes, reconeixement de crèdits, operacions de crèdits, concessions de quitaments i esperes, i qualsevol classe de compromisos econòmics.

g) Aprovar els plans i projectes necessaris per a l'establiment, desenvolupament i gestió de les obres, serveis o activitats previstos com a finalitats de la Mancomunitat.

h) Admissió i separació de membres de la Mancomunitat.

i) Aprovació de les bases que regiran les proves i concursos d'accés a la Funció Pública de la Mancomunitat.

j) Totes aquelles que la legislació atribueix al Ple dels ajuntaments per a l'acompliment de les seves finalitats.

k) Proposar a la Presidència el nomenament dels membres de la Comissió de Govern.

 

Article 10.-

1.- El President de la Mancomunitat serà escollit pel Ple de la Mancomunitat d'entre els seus membres, per majoria absoluta.

2.- Podran ser candidats a la Presidència tots i cadascun dels vocals que composin el Ple.

3.- En cas d'empat serà escollit el candidat recolzat pel major nombre de Municipis.

 

Article 11.-

El President podrà designar un o varis Sots-Presidents que el substituiran per l'ordre del seu nomenament, en cas d'absència, vacant o malaltia.

El Sots-President o Sots-Presidents seran designats d'entre els membres de la Comissió de Govern.

 

Article 12.-

Corresponen al President les següents competències:

a) Dirigir el govern i administració de la Mancomunitat.

b) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Ple.

c) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis, obres i activitats de la Mancomunitat.

d) Ordenar els pagaments, rendir comptes i administrar els fons i béns de la Mancomunitat.

e) Rendir anualment els comptes d'administració del patrimoni.

f) Disposar despeses dins dels límits de la seva competència.

g) Exercir la direcció del personal de la Mancomunitat.

h) Elaborar el projecte de Pressupost de la Mancomunitat.

i) Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni del 50 per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d'acord amb el procediment legalment establert.

j) Ostentar la representació de la Mancomunitat en tota classe d'actes i negocis jurídics.

k) Atorgar poders a Procuradors per a poder comparèixer en judicis o fora d'ells.

l) Visar, amb la seva signatura, les certificacions que s'expedeixin dels actes i documents de la Mancomunitat.

m) Exercir totes les accions que siguin necessàries per al bon funcionament de la Mancomunitat.

n) Totes aquelles altres que la normativa de Règim Local atribueixi a l'Alcalde per a l'acompliment de les competències que li són atribuïdes.

 

Article 13.-

1.- El Ple funciona en règim de sessions ordinàries i extraordinàries.

2.- El Ple celebrarà reunió ordinària cada dos mesos i extraordinària quan ho decideixi el President o sigui sol.licitat, almenys, per la quarta part dels Municipis que pertanyen a la Mancomunitat.

En aquest darrer cas, la seva celebració no podrà ajornar-se més d'un mes des de la data de la sol·licitud.

3.- També quan ho estimi la Presidència es podran convocar sessions d'urgència, les quals hauran d'ésser ratificades pel Ple.

 

Article 14.-

1.- Les reunions del Ple hauran de convocar-se almenys amb 10 dies d'antelació. A la citació es farà constar l'Ordre del Dia.

2.- El Ple es constitueix vàlidament amb els representants que sumin 1/3 del nombre legal de vots. L'esmentat quòrum haurà de mantenir-se durant el transcurs de tota la sessió.

3.- En tot cas es requereix l'assistència del President i del Secretari de la Mancomunitat, o dels que legalment els substitueixin.

 

Article 15.-

1.- Els acords del Ple s'adoptaran per majoria simple del nombre de vots que tinguin els representants presents.

Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.

2.- És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de vots representants en el Ple, per a l'adopció d'acords en les següents matèries:

a) Proposta de modificació o ampliació dels Estatuts.

b) Aprovació del Pressupost de la Mancomunitat.

c) Aprovació de les Ordenances i tarifes de caràcter general que afectin els usuaris dels serveis.

d) Aprovació de comptes.

e) Aprovació de la plantilla orgànica de la Mancomunitat.

f) Concertació de crèdits.

g) Creació i estructura de la Comissió de Govern, en el seu cas.

 

Article 16.-

1.- Es constituiran Comissions Informatives que tindran per missió proposar al Ple o a la Comissió de Govern, els assumptes que creguin adients.

També informaran preceptivament de tots els assumptes que hagin d'ésser tractats pel Ple.

Serà igualment funció de les Comissions Informatives el seguiment de la Mancomunitat.

Les Comissions Informatives seran creades pel Ple de la Mancomunitat i també el Ple decidirà la seva composició i funcionament.

2.- Es crea la Comissió de Comptes que es reunirà una vegada a l'any i abans de l'1 de juny, per tal d'examinar els Comptes Generals del Pressupost i els Comptes de Patrimoni.

 

Article 17.-

1.- La funció pública de Secretaria, que comprèn la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, així com el control, fiscalització, intervenció en la gestió econòmica-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació seran encarregades a funcionaris amb habilitació Nacional i es cobriran per concurs entre funcionaris que ostentin l'esmentat caràcter, de conformitat amb allò que disposa la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

2.- Fins que no es creïn aquestes places, o en cas de vacants una vegada creades, les esmentades funcions seran desenvolupades per funcionaris nomenats pel Ple, que ostentin preferentment la condició de funcionaris dels Ajuntaments que componen la Mancomunitat.

 

Article 18.-

1.- La resta de personal de la Mancomunitat serà seleccionat mitjançant els sistemes d'oposició, concurs i concurs-oposició, respectant en tot cas els principis constitucionals de publicitat, mèrit i capacitat.

2.- Fins que no es proveeixin les places convocades, aquestes es podran cobrir interinament per les persones que, respectant els principis esmentats al paràgraf anterior, siguin oportunament seleccionades.

3.- Igualment la Mancomunitat podrà contractar personal amb caràcter laboral, l'ingrés del qual també respectarà els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

 

Article 19.-

La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El Pressupost constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions, que com a màxim pot reconèixer i dels drets amb venciment o que es preveguin durant el corresponent exercici econòmic.

A l'Estat de Despeses del Pressupost hi figuraran els crèdits necessaris per a fer front a les despeses generades per la prestació dels serveis. Tot servei mancomunat serà desglossat convenientment per tal de conèixer el seu cost.

L'Estat d'Ingressos contindrà la previsió dels recursos econòmics explicitats a l'art. 20 dels presents Estatuts. Els Municipis integrats a la Mancomunitat aportaran una quota fixa per a finançar els serveis administratius centrals, i una quota variable en funció de la utilització dels serveis prestats, segons les Ordenances aprovades anualment.

Les bases d'execució del Pressupost desenvoluparan les disposicions necessàries, d'acord amb la Llei, per a una gestió pressupostària eficaç.

 

Article 20.-

La Hisenda de la Mancomunitat estarà constituïda pels següents recursos:

a) Ingressos de dret privat.

b) Subvencions i altres ingressos de dret públic.

c) Taxes per a la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seva competència.

d) Contribucions especials per a l'execució d'obres o per a l'establiment i millora o ampliació de serveis de la competència de la Mancomunitat.

e) Els procedents de les operacions de crèdit.

f) Multes.

g) Les aportacions dels Municipis mancomunats.

h) Qualsevol altre recurs que s'estableixi a favor de les Mancomunitats per disposicions legals que es dictin.

 

Article 21.-

1.- Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrament dels recursos enumerats a l'article 20, la Mancomunitat aprovarà Ordenances fiscals corresponents als diferents serveis tenint, les esmentades Ordenances, poder d'obligació per a tots els Municipis integrants, un cop aprovades.

2.- Correspondrà als Municipis facilitar a la Mancomunitat tota la informació necessària per a la formació de padrons, altes, baixes i d'altres modificacions que es refereixin als contribuents afectats pels diferents serveis que constitueixin les finalitats regulades en articles anteriors.

3.- La Mancomunitat podrà, en tot moment, pels seus propis mitjans comprovar la veracitat i exactitud de les dades a què es refereix el paràgraf anterior.

 

Article 22.-

Les aportacions dels Municipis mancomunats es xifren per a cada exercici econòmic, de la següent forma:

a) Una quota fixa i obligatòria, per atendre les despeses generals de conservació, manteniment i administració dels Serveis Centrals de la Mancomunitat.

b) Una quota variable en funció de l'ús que cada Ajuntament faci dels serveis, segons aplicació de les Ordenances creades.

Com a criteri general, tot servei serà finançat pels seus usuaris.

La quota fixa serà determinada en proporció al nombre d'habitants de dret de cada municipi, d'acord amb la darrera rectificació anual del padró d'habitants.

 

Article 23.-

Les aportacions dels Municipis a la Mancomunitat tenen la consideració de pagaments preferents per als Ajuntaments mancomunats una vegada satisfets els relacionats a l'article 437 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril.

Cada Ajuntament remetrà, un cop aprovat els seu Pressupost, una certificació a la Mancomunitat acreditativa de l'existència de consignació al mateix per fer front al pagament de les obligacions adquirides envers la mateixa.

 

Article 24.-

1.- Les aportacions econòmiques dels Municipis, es realitzaran de la forma i en els terminis que fixi el Ple.

En cas que algun Municipi es retardi en el pagament d'una quota més d'un trimestre, el President podrà requerir el seu pagament dins el termini de vint dies.

Transcorregut l'esmentat termini sense fer-se efectiu el deute, el President podrà sol.licitar de l'Il.lustre Sr. Delegat d'Hisenda de la Província, o de l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, el pagament de l'aportació del Municipi deutor, amb càrrec a les participacions en impostos liquidats, que li corresponguin.

2.- Aquesta retenció és autoritzada expressament pels Ajuntaments mancomunats en el moment d'aprovació dels Estatuts, llevat de les obligacions relatives a crèdits preferents.

 

Article 25.-

La Mancomunitat se subrogarà en la facultat que li correspongui als Municipis mancomunats per a la imposició de drets i taxes per a la prestació dels serveis que s'estableixin, prèvia l'aprovació de les preceptives Ordenances Fiscals.

 

Article 26.-

El Patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per tota classe de béns i accions que legítimament adquireixi, tant en el moment de la seva constitució com posteriorment.

A fi i efecte d'això, es formarà un inventari de conformitat amb el que disposa el Reglament de Béns de les Corporacions Locals. 

Article 27.-

La Mancomunitat es constitueix per un termini indefinit.

 

Article 28.-

La modificació dels Estatus haurà de fer-se amb el mateix procediment i requisits que els exigits per a la seva aprovació.

 

Article 29.-1.- Per a la incorporació a la Mancomunitat d'un nou membre serà necessari:

a) El vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació interessada.

b) El vot favorable de la majoria absoluta dels vots representats en el Ple de la Mancomunitat.

2.- L'aportació inicial dels Municipis que s'incorporin a la Mancomunitat amb posterioritat a la seva constitució, serà determinada pel Ple, en funció dels costos històrics de cada Servei.

 

Article 30.-

Per a la separació voluntària de la Mancomunitat de qualsevol dels Municipis que la integren, serà necessari:

a) Que així ho sol.liciti la Corporació interessada, previ acord adoptat per majoria absoluta del seu Ple.

b) Que es trobi al corrent de pagament de les seves aportacions.

c) Que aboni totes les despeses que es produeixin amb motiu de la seva separació i dels Serveis que estava utilitzant fins a acabar l'exercici econòmic.

 

Article 31.-

La separació d'una o vàries Corporacions no obligarà al Ple de la Mancomunitat a practicar la seva liquidació, quedant l'esmentat dret en suspens fins al dia que quedi dissolta, data en la qual entrarà o entraran a participar en la part alíquota que li correspongui o corresponguin la liquidació de béns de la Mancomunitat.

Tampoc podran, les Corporacions separades, al.legar drets de propietat dels béns i serveis de la Mancomunitat, encara que radiquin dins del seu terme municipal. 

Article 32.-

La Mancomunitat es podrà dissoldre per alguna de les causes següents:

a) Per desaparició de les finalitats per a les quals va ésser creada.

b) Quan així ho acordi el Ple de la Mancomunitat i els Ajuntaments mancomunats, amb el vot favorable de la majoria absoluta legal dels vots representats a la Mancomunitat.

c) Quan, per les separacions de varis dels Municipis que la integren, sigui impossible la seva continuació.

d) Per disposició legal.

L'acord de dissolució determinarà la forma en què s'ha de procedir a la liquidació de la Hisenda de la Mancomunitat i la subrogació en la proporció que li correspongui a cadascun dels Municipis mancomunats en els seus béns, drets i obligacions, així com la destinació que s'hagi de donar al personal que estigués al seu servei. 

Disposició final 1ª.-

Pel que fa als aspectes no previstos en aquests Estatuts, en resultarà d'aplicació el que estableix la legislació de Règim Local.

 

Disposició final 2ª.-

Queden derogats els Estatuts fins ara vigents de la Mancomunitat, amb l'aprovació d'aquests nous que els substitueixen.

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la publicació en el corresponent butlletí oficial.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

 

Vilanova i la Geltrú, 5 de setembre de 2016

 

Rosa Huguet i Sugranyes

Presidenta