Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de les bases per a la selecció d'un professor de l'escola municipal de música
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
05/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès


Es fa públic que per decret d'alcaldia 990/2016 de data 24/08/2016, es van aprovar les següents bases específiques que han de regir el concurs oposició per a la selecció d'un professor/a de l'Escola Municipal de Musica (flauta de bec, llenguatge musical i cant coral) grup A2 i jornada parcial, segons la relació de llocs de treball per a la cobertura de la comissió de la titular i fins la seva reincorporació.

Els interessats podran presentar les sol·licituds de conformitat amb l'apartat quart i cinquè de les esmentades bases. 

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA SELECCIÓ D'UN PROFESSORS/A DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA (PROFESSOR DE FLAUTA DE BEC I LLENGUATGE MUSICAL I CANT-CORAL) GRUP A2, CD 18, CE I JORNADA PARCIAL SEGONS LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE LA COMISSIÓ DE LA SEVA TITULAR, I FINS A LA SEVA REINCORPORACIÓ.

 

PRIMERA.- Objecte.

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la contractació laboral interina, d'un professor de l'Escola Municipal de Música per substitució de la seva titular, i mentre duri la seva comissió a Cap d'Estudis.

L' especialitats és: cant-coral, flauta de bec i llenguatge musical.

 

SEGONA.- Sistema selectiu.

El procediment de selecció és el concurs-oposició lliure.

 

TERCERA.- Modalitat del contracte.

El caràcter del contracte és temporal interí i el règim de dedicació a temps parcial. La jornada laboral es desenvoluparà de dilluns a divendres, tot i que es pot establir un horari flexible depenent de les circumstàncies.

La plaça convocada tindrà una dedicació del 54,79% de la jornada, les retribucions brutes anuals i dues pagues extraordinàries (sempre i quan la legislació ho permeti) corresponent al Grup A, subgrup A2, CD 18, CE de 2774,74 EUR

 

QUARTA.- Condicions dels/de les aspirants.

4.1.- Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:

a) Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en el quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en els termes que indica la legislació vigent.

En el cas d'estrangers/res s'haurà d'acreditar el domini de la llengua oficial de l'Estat espanyol.

També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. També podran ser admesos/ses els/les nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els/les quals hauran d'aportar permís de residència i treball, d'acord amb la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys d'edat i no superar l'edat de jubilació.

c) Posseir la titulació de Grau o equivalent en Can Coral i Flauta de Bec dins del termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.

Els/les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran d'acreditar el reconeixement del seu títol oficial per l'estat espanyol, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

d) No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.

e) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics ni haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

4.2.- Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dintre de l'últim dia del termini de presentació d'instàncies.

 

CINQUENA.- Presentació de sol·licituds.

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de:

a) Presentar en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya instància a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament _ OAC.

Les instàncies també es poden presentar en la forma que determina l'art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons redacció establerta a la Llei 4/99 de 13 de gener.

També podran presentar-se a l'oficina virtual d'aquesta Corporació municipal (www.ametlla.cat).

b) Manifestar en la sol·licitud si s'està en possessió del certificat del nivell C de llengua catalana o equivalent i acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat.

c) Manifestar en la sol·licitud que es compleixen totes les condicions exigides en la base quarta.

d) Manifestar el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la legislació vigent.

Els/les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions que sol·liciten per a la realització de les proves.

e) Adjuntar currículum vitae.

f) Annexar còpies i documents acreditatius dels mèrits a tenir en compte a la fase de concurs. A aquests efectes cal acreditar documentalment tots els aspectes que consten en el barem de mèrits, com ara períodes treballats, experiències professionals, cursos, etc... (es poden acreditar mitjançant informe de vida laboral actualitzat i/o fotocòpies dels contractes, nòmines o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa i durada dels serveis prestats).

Els mèrits no acreditats suficientment no seran valorats pel tribunal. Els serveis prestats en aquest Ajuntament seran tinguts en compte, si s'escau, d'ofici i per tant no caldrà la seva acreditació per part de l'aspirant.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent. 

SISENA.- Admissió d'aspirants.

6.1.- Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'alcalde dictarà resolució en el termini màxim 15 dies, aprovant la llista de persones admeses i d'excloses. Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes i al web municipal (www.ametlla.cat).

6.2.- La publicació de l'esmentada resolució al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament concedirà un termini de 10 dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions, així com la determinació del tribunal qualificador, la data i l'hora del començament de les proves, el lloc on es realitzaran i l'ordre d'actuació dels/de les aspirants.

6.3.- Les al·legacions formulades es resoldran en els 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució s'entendran desestimades. Si no es presenten esmenes, la llista d'aspirants admesos/ses i exclosos/ses es considerarà aprovada definitivament. Si s'accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la al/a la recurrent en els termes que estableix la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons redacció establerta a la Llei 4/99 de 13 de gener.

 

SETENA.- Tribunal qualificador.

7.1.- El tribunal qualificador que es nomenarà per a la valoració de les proves estarà constituït pels membres següents:

· President/a: Marta TorrentsTintó, directora de l'Escola de Música i com a suplent Elena Sentís Bial, cap d'estudis de l'Escola de Música.

· Vocals:

- Vocal 1:Montserrat Jimenez Mas, professora de l'Escola de Música i com a suplent Teresa Derriba Soldevila, professora de l'Escola de Música.

- vocal 3: persona designada per l'escola d'Administració Pública.

· Secretari/ària: Clara Pérez González, secretària municipal i com a suplent Maria Boter Garriga, administrativa.

La designació nominal dels membres del tribunal, inclosos/ses els/les suplents/tes, es publicarà al tauler d'edictes i al web municipal (www.ametlla.cat).

7.2.- El tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors/res especialistes en totes o alguna/es de les proves amb veu però sense vot.

7.3.- El tribunal no podrà constituir-se ni actuar si no hi assisteixen més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament.

7.4.- El membres del Tribunal s'abstindran d'intervenir i els aspirants podran recusar-los si els afecta alguna de les causes previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons redacció establerta a la Llei 4/99 de 13 de gener.

7.5.- El tribunal actuarà amb estricta independència, objectivitat i professionalitat i el seu funcionament s'adequarà a les normes pròpies dels òrgans col·legiats.

7.6.- L'òrgan de representació del personal podrà designar un/a observador/a sindical i un/a suplent. Que no tindran vot.

 

VUITENA.- Inici i desenvolupament del concurs de mèrits.

8.1.- Els/les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en una sola crida, llevat dels casos de força major, degudament acreditats, i que seran valorats discrecionalment pel tribunal. Per tant, la no presentació d'un/a aspirant a qualsevol dels exercicis en el moment de la seva crida donarà lloc a la pèrdua del seu dret a participar en aquell exercici i, si s'escau, en els següents.

8.2.- L'inici del procés selectiu, serà en el termini màxim d'un mes a comptar a partir de l'últim dia de termini per a presentar les sol·licituds, que serà determinat en la resolució que declari els/les aspirants admesos/ses i exclosos/ses, es farà en el termini més breu que permeti la legislació vigent. Un cop iniciat correspon al tribunal assenyalar la data, l'hora i el lloc de celebració dels successius exercicis, la qual cosa es comunicarà oportunament als/a les interessats/des a l'acabament de cada prova.

Si el tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si s'escau, es posarà en coneixement de les autoritats les inexactituds o falsedats comprovades, als efectes pertinents.

Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves amb DNI o altre document oficial acreditatiu de la seva identitat. La manca de presentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica de l'aspirant en aquella prova, i del procediment selectiu si tingués caràcter eliminatori.

8.3.- L'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'iniciarà per la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra establerta de conformitat amb el darrer sorteig públic efectuat.

8.5.- El procés selectiu constarà de:

1) PROVA DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA: consistirà en la realització d'una prova obligatòria de català del nivell adient a les funcions pròpies de la plaça convocada. Aquesta prova té caràcter eliminatori i obligatori, tret que els/les aspirants acreditin el nivell C de català. La valoració de la prova serà d'apte/a o no apte/a.

Les persones aspirants que desitgin restar exemptes d'aquesta prova hauran d'acreditar el requisit de coneixement corresponent al nivell C (nivell de suficiència de català) per qualsevol títol, diploma o certificat que n'acrediti la seva equivalència als certificats de la Secretària de Política Lingüística. Aquesta acreditació podran fer-la fins al mateix dia de la realització de la prova, mitjançant presentació de la titulació oportuna a l'OAC.

Es posa en coneixement dels/ de les aspirants que aquest certificat també podrà ser expedit per qualsevol Institut d'Ensenyament Secundari, en el cas que correspongui segons les normes legals vigents, si es compleixin les condicions acadèmiques establertes per a aquesta expedició.

Els/les aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

Restaran exempts/tes de realitzar la prova els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

2) PROVA DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CASTELLANA: obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El resultat serà apte o no apte i n'estaran exempts les persones que hagin acreditat que han cursat la primària i la secundaria a l'Estat Espanyol; també aquelles persones en possessió del Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o les que disposin del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes. Així mateix restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants nacionals de països llatinoamericans, en posseir l'espanyol com a llengua pròpia.

En el cas d'haver de realitzar la prova constarà de dues parts la primera avaluarà l'expressió escrita i coneixements pràctics de la llengua castellana i la segona part avaluarà la capacitat d'expressió oral.

3) PROVA PRÀCTICA I VALORACIÓ DE MÈRITS: consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants, i constarà de 5 fases:

Fase 1 - Prova d'instrument.

Interpretació d'una o diverses obres/temes i/o fragments, de qualsevol estil, amb una durada màxima de 10 minuts.

L'exercici serà qualificat pel Tribunal fins a un màxim de 10 punts. Per a superar-la caldrà l'obtenció de 5 punts com a mínim.

Fase 2 - Presentació d'una programació.

Consistirà en la realització d'una proposta de programació que recollirà els següents punts: Continguts, metodologia, activitats i avaluació per poder dur a terme l'aprenentatge de l'instrument. Aquesta memòria tindrà una extensió màxima de 5 fulls DIN A4 per una cara.

L'exercici serà qualificat pel Tribunal fins a un màxim de 10 punts.

Fase 3 - Exercici pràctic.

L'exercici consistirà a impartir una classe a un/a alumne/a o bé a un grup (cant coral) d'alumnes de grau elemental que proporcionarà l'Escola de Música, i en un màxim de 20 minuts.

L'exercici serà qualificat pel Tribunal fins a un màxim de 10 punts.

Fase 4 - Valoració de mèrits.

4.1. Es valoraran els serveis docents prestats com a professors/es de música en qualsevol entitat pertanyent a l'Administració Pública i/o al sector privat, fins a un màxim de 3 punts, a raó del barem següent:

- Docència en un Conservatori oficial o Escola Municipal de Música: 0,75 punts per curs o fracció.

- Docència en centres privats d'ensenyament musical: 0,50 punts per curs o fracció.

4.2. Experiència professional relacionada amb el lloc de treball que es refereix, fins a un màxim de 1,5 punts segons el barem següent:

- Per concert acreditat com a intèrpret solista o com a component de duets, trios o altres formacions, a raó de: 0,05 punts.

4.3. Altres mèrits: Realització de cursos o seminaris de formació que tinguin relació amb la plaça objecte de la convocatòria: fins a un màxim de 2 punts.

- Per cada curs de formació o perfeccionament de fins a 20 hores: 0,10 punts/curs.

- Per cada curs de formació o perfeccionament de 21 a 40 hores: 0,25 punts/curs.

- Per cada curs de formació o perfeccionament de més de 41 hores: 0,50 punts/curs.

Els cursos, cursets i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, fent constar al centre emissor dels mateixos, així com la durada en hores.

Fase 5 - Entrevista.

Si el tribunal qualificador ho decideix així, es podrà realitzar una entrevista als aspirants que es valorarà fins a un màxim de 5 punts, on el tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, al seu coneixement del municipi o qualsevol altre aspecte rellevant del perfil de la plaça, que pugui plantejar el Tribunal.

 

NOVENA.- Qualificació del concurs-oposició.

Les qualificacions s'obtindran per la suma dels diferents mèrits acreditats i de les qualificacions obtingudes segons el barem corresponent i, en el seu cas, els resultats de les entrevistes que s'efectuïn per assegurar la idoneïtat dels/de les aspirants.

En cas que la suma de les qualificacions obtingudes en la totalitat del procés selectiu, sigui igual en dos o més aspirants, l'ordre definitiu s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en els mèrits de la fase

4. Si persistís l'empat es decidirà a favor de qui tingui la puntuació més alta a la fase 1. En cas de nova coincidència, es proclamarà guanyador/a l'aspirant que major puntuació obtingui en la fase 3. 

DESENA.- Presentació de documents.

La persona proposada pel Tribunal de selecció haurà de presentar en el termini de 10 dies els documents acreditatius dels requisits exigits a la convocatòria que són:

a) Fotocòpia compulsada del DNI (cal presentar el document original i la fotocòpia per tal que sigui compulsada). Els/les nacionals d'altres països membres de la Unió Europea han d'acreditar documentalment la nacionalitat. Els nacionals d'altres països diferents de la Unió Europea hauran de presentar fotocòpia compulsada dels permisos de treball i residència vigents (cal presentar els originals per fer la compulsa).

b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida (cal presentar el document original i la fotocòpia per tal que sigui compulsada).

c) Fotocòpia compulsada de la documentació que acredita el coneixement de la llengua catalana (cal presentar el document original i la fotocòpia per tal que sigui compulsada).

d) Declaració jurada de no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.

e) Certificació mèdica acreditativa de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.

f) Certificació negativa d'antecedents penals lliurada pel Registre General de Penats i Rebels, per acreditar que no es troba en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics. Aquesta certificació será tramitada d'ofici pel propi Ajuntament.

11.1.- En el cas de tenir la condició de funcionari/ària o treballador/a laboral fix de l'Administració, serà exempt de justificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats, i que no requereixen actualització, per obtenir el seu anterior nomenament o contractació, si bé haurà de presentar certificació del Ministeri, Corporació Local o organisme públic de qui depengui, que acrediti la seva condició i la resta de circumstàncies que consten al seu expedient personal.

11.2.- L'aspirant proposat que, dintre del termini indicat i tret de casos de força major, no hagi presentat la documentació o no compleixi els requisits exigits no podrà ser contractat/da, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. En aquest cas es procedirà a la contractació del següent aspirant de la llista d'aprovats.

 

ONZENA.- Llista definitiva del procés selectiu.

El resultat de cada prova es farà públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal "www.ametlla.cat".

Un cop finalitzada l'última prova el tribunal publicarà en els llocs abans esmentats, la llista definitiva per ordre de puntuació, que no podrà contenir un nombre superior d'aprovats/des al de les places vacants ofertes, i la trametrà a l'òrgan competent de la Corporació.

 

DOTZENA.- Contractació laboral temporal.

En el termini màxim d'un mes, comptat des que finalitzi el període de presentació de documents, el president de la Corporació o el regidor delegat haurà de procedir a la formalització del contracte.

 

TRETZENA.- Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels candidats d'aquest procés selectiu serà inclosa en el fitxer "Gestió Recursos Humans" de titularitat municipal i seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament núm.1. En la pàgina web www.ametlla.cat podeu trobar més informació sobre aquest tràmit i descarregar els formularis per exercir aquests drets. Els llistats dels candidats/tes participants en el procés de selecció seran publicats en la pàgina web de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès i podran incloure les dades personals següents: número de entrada de registre i resultats de les proves selectives. La participació en aquest procés suposa l'acceptació i consentiment a l'esmentada publicació. 

CATORZENA.- Borsa de treball.

Un cop finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, el Tribunal farà pública la relació d'aprovats per ordre de puntuació final en el taulell d'anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament. Creant una bossa de treball, per ordre de puntuacions per un període de 1 any des de la data de la seva constitució, prorrogable per un any més, per a la seva possible contractació per cobrir les absències per qualsevol causa, quan sigui necessari, així com per cobrir baixes per qualsevol causa de personal de plantilla de la mateixa categoria professional

En el supòsit que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, els empats es resoldran a favor de l'aspirant que hagi tret millor puntuació en la fase d'oposició.

El procediment serà el següent:

a) Es formarà una llista de persones substitutes per ordre de la puntuació obtinguda, els/les aspirants seran els/les responsables de mantenir actualitzades les seves dates de contacte

b) Les persones aspirants hauran de formular una declaració en la que s'indicarà necessàriament un número de telèfon o correu electrònic al qual s'adreçarà l'Ajuntament quan es produeixi la necessitat de substitució. En aquesta declaració, les persones aspirants hauran de reconèixer expressament la suficiència d'aquest mitjà de comunicació com a instrument vàlid a tots els efectes per rebre informació de les vacants, deslliurant l'Ajuntament de tota responsabilitat en cas que, per qualsevol causa no derivada d'avaria tècnica o força major, no arribés al seu coneixement l'oferta de treball.

c) Quan el contacte sigui telefònic, es realitzaran dos intents en hores diferents. Si a la segona trucada no s'ha pogut establir el contacte, es trucarà a la següent persona. Les persones que ho prefereixin poden sol·licitar que se'ls envií un correu electrònic en comptes de la trucada. En aquest cas, el correu electrònic s'haurà de contestar l'endemà del dia en què s'hagi enviat (en cas contrari, s'entendrà rebutjada l'oferta).

La no localització per una vegada no comportarà canvis en la situació d'actiu de l'aspirant, si en una segona ocasió no fos possible contactar amb aquella persona, passaria automàticament a la darrera posició de la borsa de treball.

d) Un cop finalitzada la substitució i el període de contractació, les persones que havien ocupat les vacants de forma provisional, s'incorporaran de nou a la borsa de treball.

Quan els períodes de contractació hagin estat superiors a 6 mesos s'incorporaran de nou a la borsa de treball a darrera posició, si el període de contractació és inferior a 6 mesos s'incorporaran a la borsa de treball amb la mateixa puntuació obtinguda en el procés de selecció.

 

QUINZENA.- Incompatibilitats.

En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l'aspirant ha estat destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de l'Ajuntament, li serà aplicable a empleat/ada públic, la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la Corporació, haurà d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/1990.

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d'horari i jornada, la persona contractada s'atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l'Ajuntament. 

SETZENA.- Impugnacions i recursos.

Contra aquestes bases, que són definitives en via administrativa, es pot interposar, alternativament, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament de l'Ametlla del Vallès o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, d'acord amb allò que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb allò que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En el supòsit d'interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer es resolgui expressament o sigui desestimat per silenci. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera convenient.

 

 

L'Ametlla del Vallès, 5 de setembre de 2016

 

 

Andreu Gonzalez Gil

Alcalde