Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'una licitació, per procediment restringit a l'empara de la Llei 31/2007
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Transports de Barcelona, SA
1. Entitats contractants: Transports de Barcelona, ¿¿SA, con NIF A08016081, ubicada al carrer 60, 21-23, Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona. Telèfon: 93 2987000. Fax: 93 2987300. Número d'expedient: E00242.

 

2. Naturalesa del Contracte: Serveis. Procediment restringit.

 

3. Lloc d'execució: Barcelona i Àrea Metropolitana.

 

4. Naturalesa dels serveis que s'han de prestar: servei de producció de materials de senyalització i col·locació dels mateixos en parades d'autobús per a 4 anys.

 

5. Durada del contracte de serveis: 4 anys. Inici Gener 2017

 

6. a) Data límit de recepció d'ofertes: 10 hores del 7 de novembre de 2016.

b) Direcció a la qual s'hauran d'enviar: Hauran de dirigir-se en sobre tancat i ser lliurats al domicili social de l'empresa contractant. El sobre haurà d'indicar: UNITAT DE CONTRACTACIÓ TMB (planta 5-N). Expedient E00242. Licitació: SENYALITZACIO BUS el nom de l'empresa ofertant.

c) Idiomes: Únicament s'acceptaran les escrites en català o castellà.

 

7. Fiances i garanties exigides: No s'estableix fiança provisional. Fiança definitiva: 5% de l'import anual adjudicat.

 

8. Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic: Indicades al plec de condicions disponible al Perfil del Contractant de TMB, al web www.tmb.cat.

 

9. Criteris d'Adjudicació: S'especificaran en els Plecs de Condicions.

 

10. Òrgan per a recurs i mediació: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

 

11. Data d'enviament de l'anunci al DOUE: 5 d'octubre de 2016.

 

12. Data de recepció de l'anunci al DOUE: 5 d'octubre de 2016.

 

13. Informació complementaria:

Les despeses ocasionades per la publicació de tots els anuncis relacionats amb aquesta licitació aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

 

Enric Meler Grau

Director del Servei d'Aprovisionaments, Logística i Contractació