Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria per a la provisió temporal d'un lloc de treball de docent
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Organisme Autònom Institut del Teatre
Per decret de la presidència de l'Organisme Autònom "Institut del Teatre", de data 27 de setembre de 2016 (núm. ref. 1129/16), s'aproven les bases i convocatòria per a la provisió temporal d'un lloc de treball de docent necessari d'acord amb el Pla d'Ordenació Acadèmica POA de l'Organisme Autònom "Institut del Teatre" següent:

 

CODI

Denominació

21/16-17

Tècniques aplicades al so per l'espectacle en viu

 

 

Les bases íntegres d'aquesta convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 5 d'octubre de 2016, i estan exposades al tauler d'anuncis de l'Organisme Autònom "Institut del Teatre" (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), i es poden consultar a la següent adreça d'internet: www.institutdelteatre.cat.

 

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació de les convocatòries al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

 

Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre i al web.

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

 

Francesc Bartoll i Huerta

Secretari delegat