Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de procediment amb concurrència pública (ref. PO12/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Objecte: prestació de servei de parc lúdic a l'estació de muntanya de Vall de Núria.
Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea: 92331200-2
Tramitació i procediment: ordinària i procediment obert.
Data prevista per al seu inici: 15 de gener de 2017.
Termini d'execució: fins el 14 de novembre de 2020.
Pressupost de licitació: 307.200 eur, a part IVA.
Valor estimat del contracte: 460.800 eur, IVA a part.
Consulta de la licitació i obtenció dels plecs de condicions: al web d'FGC http://www.fgc.cat
Informació addicional: Àrea d'Aprovisionaments i Contractació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, c. dels Vergós, 44, 08017 Barcelona. Tel. 93 366 32 64.
Justificació de la solvència economicofinancera: se sol·licitaran els mitjans d'acreditació de la solvència economicofinancera, en els termes que consten en el plec de clàusules administratives.

 

Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

 

Model de proposició i documents que s'han d'adjuntar: s'indiquen en el plec de clàusules administratives.

 

Data límit de presentació de les proposicions: fins el dia 15 de novembre de 2016, en l'horari indicat en el plec i en el registre d'entrada de documents.

 

Obertura dels sobres: acte públic que es realitzarà el dia 1 de desembre de 2016, a les 12:00 hores, a les dependències de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, c. dels Vergós, 44. S'admet l'assistència de dues persones per licitador.

 

Condicions mínimes exigides: s'indiquen al plec de clàusules administratives.

 

Termini durant el qual està obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos des de la finalització del termini de presentació de proposicions.

 

Criteris que se seguiran per a l'adjudicació del contracte: s'indiquen en el plec de clàusules administratives.

 

Data de tramesa d'aquest anunci al DOUE: 05/10/2016

 

Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 5 d'octubre de 2016
Lluís Huguet Viñallonga

Director economicofinancer