Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. BE-2016-2752)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
--1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Passeig del Taulat 266-270, 08019 Barcelona. Telèfon: 93.483.10.00. Fax: 93.483.15.09

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni

 

--2 Objecte del contracte

a) Descripció: Servei de bugaderia externa, planxat i repàs de la roba blanca i uniformes de la residència per a la gent gran i centre de dia Jaume I de l'Espluga de Francolí, reservat a centres especials de treball.

Codi CPA: 96.01.1 Serveis de rentat, neteja i tenyit de peces tèxtils i de pell

Codi CPV: 98310000-9 Serveis de rentat i neteja en sec

b) Termini d'execució: Des de l'1 de gener o des de la data de signatura del contracte, si fos posterior, fins el 31 de desembre de 2017.

c) Número d'expedient: BE-2016-2752

 

--3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària, de despesa anticipada.

b) Procediment: Obert, reservat a centres especials de treball (CET).

c) Forma d'adjudicació: varis criteris.

 

--4 Preu del contracte

a) Pressupost de licitació: 89.100,00 euros, IVA del 21% no inclòs (referit a un període de 12 mesos).

b) Valor estimat del contracte (sense IVA, eventuals pròrrogues i opcions incloses): 178.200,00 euros.

 

--5 Garanties

a) Garantia provisional: No es requereix.

b) Garantia definitiva: No s'exigeix (conforme l'acord de Govern de 9 de desembre de 2009 _punt 2.4.a in fine_)

 

--6 Obtenció d'informació i documentació

a) Lloc: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 16a, Servei de Contractació i Patrimoni. La documentació també pot obtenir-se a la web http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf.

b) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

--7 Requisits específics del contractista

a) Classificació: Grup U, subgrup 2, categoria A.

b) Solvència:

b.1) Solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis de l'empresa dels 3 darrers exercicis tancats, en què la mitjana dels imports dels 3 exercicis haurà de ser igual o superior a l'import del contracte IVA inclòs.

Si amb la presentació dels comptes anuals del darrer exercici econòmic tancat ja s'arribés al llindar esmentat (perquè sigui el triple o més de l'import del contracte), no serà obligatori presentar els comptes dels exercicis anteriors. En cas que amb aquest exercici no s'arribi al llindar caldrà aportar comptes d'exercicis anteriors (2n i/o 3r anterior).

No s'admetrà l'empresa que presenti un patrimoni net negatiu.

b.2) Solvència tècnica:

L'import executat en serveis d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, realitzats en l'any de major execució, dins dels darrers 5 anys ha de ser igual o superior a 85.000,00 euros, sense IVA.

 

--8 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 14 hores del dia 7 de novembre de 2016.

b) Documentació a presentar: en tres sobres (A, B i C) requerits a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars

c) Lloc de presentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, a la planta 16a, al Servei de Contractació i Patrimoni

 

--9 Obertura de les proposicions.

a) Obertura de les ofertes tècniques: el sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar d'acord amb un judici de valor i que es relacionen al punt 10.a d'aquest anunci.

L'acte públic d'obertura dels sobres B tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1, a les 10 hores del dia 11 de novembre de 2016.

b) Obertura de les ofertes econòmiques: el sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar de forma automàtica i que es relacionen al punt 10.b d'aquest anunci.

L'acte públic d'obertura dels sobres C tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1 i la data es farà pública al perfil del contractant de l'òrgan de contractació, un cop valorada la documentació continguda als sobres B.

 

--10 Criteris d'adjudicació

Tots els criteris d'adjudicació són quantificables automàticament i llur ponderació es troba detallada en el plec de clàusules administratives particulars.

Sobre un màxim de 85 punts, la puntuació es distribuirà de la següent manera:

a) Criteris d'adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de valor: fins a 15 punts

b) Criteris quantificables automàticament: fins a 70 punts

 

--11 Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

 

Jaume Serra i Casals

Director de Serveis