Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre denominació de la plaça d'Àngel Acosta
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tortosa
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Tortosa, en sessió de data 3 d'ctubre de 2016, la denominació de la nova plaça ubicada entre l'Avinguda de Barcelona, la Rambla Canigó i el carrer del Montseny, amb el nom de Plaça d'Àngel Acosta, i per a la seva inclusió al nomenclàtor de camins i carrers d'aquest municipi, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, durant els quals les persones interessades podran presentar les reclamacions o al.legacions oportunes. L'expedient es pot consultat al Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha presentat cap reclamació o al.legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

 

Tortosa, 5 d'octubre de 2016

 

Ferran Bel i Accensi

Alcalde