Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a treballador/a social
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
La Junta de Govern Local del dia 3 d'octubre de 2016 va aprovar les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar a un/a Treballador/a social, grup de classificació A2, per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral/funcionari temporal.

 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

 

BASES GENERALS

 

1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria de selecció de personal crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a treballador/a social per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament per concurs oposició, de personal laboral/funcionari temporal.

 

PLAÇA: Treballador/a social

GRUP DE CLASSIFICACIÓ:A2

 

A) REQUISITS ESPECÍFICS:

1. Ciutadania: Tenir un mínim de 16 anys i ser ciutadà espanyol; ciutadà d'un dels estats membres de la unió europea; ciutadà de Noruega, Islàndia i Liechtenstein (països membres de l'associació europea de lliure comerç). Així com els cònjuges dels ciutadans espanyols o dels ciutadans de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents directes i els seus cònjuges si són menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat i viuen a càrrec dels seus pares.

2. Titulació: Diplomatura universitària o grau en Treball Social.

3. Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de la llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C, nivell de suficiència de català, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de la llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació esmentada.4. Declaració jurada

On consti no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública i de no estar immers en causes d'incompatibilitats segons la Llei 53/1984 de 26 de Desembre. Un cop seleccionada la persona, l'Ajuntament podrà demanar el certificat de penals corresponent.

Tots aquests requisits s'hauran d'acreditar en el moment d'acabar el termini de presentació d'instàncies amb l'excepció del català que podrà acreditar-se fins el dia de la prova.

DRETS D'EXAMEN: Els drets d'examen per a aquesta convocatòria es fixen en 7,50 eur. El pagament de la taxa d'inscripció es farà efectiu en les Oficines d'Atenció Ciutadana un cop presentada la sol·licitud, o mitjançant transferència bancària al següent compte de CATALUNYA CAIXA ES16-2013-0660-74-0200007113 indicant el nº del DNI i nom de la persona, en el cas de presentar la sol·licitud per correu administratiu.

En cas que els aspirants acreditin que actualment tenen la condició de persones aturades gaudiran d'una exempció per la totalitat de l'import.

En el cas que el/la sol·licitant no sigui admès, es retornarà l'import ingressat, que tindrà caràcter pregat, i és procedirà al cobrament de la quantitat de 4,50eur en concepte de tramitació i revisió.

 

2)PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

La presentació d'instàncies es realitzarà en el Registre General d'aquest Ajuntament o de conformitat amb l'Art. 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), tindrà un termini de vint dies naturals a partir del dia següent de la publicació al DOGC. Les bases també es publicaran al BOP integres.

Podran presentar-se les instàncies a les Oficines d'Atenció al Ciutadà del municipi de 8,30h a 14 hores de dilluns a divendres. En cas de voler presentar les instàncies per les tardes podeu consultar els dies disponibles i horaris a la web municipal www.santperederibes.cat , o al telèfon 938967300 o a les pròpies Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Les instàncies sol·licitant prendre part al concurs, a les quals els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a aquestes bases, i que es comprometen a prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que preveu el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, s'adreçaran al President de la Corporació, i es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament.

Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4.c) de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels següents documents:

- Títol exigit de la convocatòria.

- Resguard original del pagament dels drets d'examen, que s'estableixen en la quantitat de 7,50eur o document que acrediti la situació d'atur.

- Original o fotocòpia compulsada dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.

- Fotocòpia del DNI de l'aspirant.

- Currículum vitae i fotocòpies de documents que acreditin l'experiència laboral (informe de vida laboral i contractes o nomenaments) i els cursos que s'exposin.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en el procediment selectiu de concurs, sense que el Tribunal Qualificador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment.

Els cursos, cursets i jornades que s'al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials u homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores.

Les posteriors publicacions es faran en el taulers d'anuncis municipals i en la pàgina web municipal: http://www.santperederibes.cat.

 

3)COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

El Tribunal qualificador estarà format pel següent personal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i/o d'altres Ajuntaments o organismes públics:

President: La Secretaria General o funcionari en qui delegui.

Vocals:

Vocal nº 1: Un/a treballador/a laboral fix o funcionari de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb el mateix grup o superior a la plaça a proveir o funcionari i/o laboral fix en qui delegui que realitzarà les funcions de secretari.Vocal nº2 : Un/a treballador/a laboral fix o funcionari de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb el mateix grup o superior a la plaça a proveir o funcionari i/o laboral fix en qui delegui.

Vocal nº3 : Un/a treballador/a laboral fix o funcionari de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb el mateix grup o superior a la plaça a proveir o funcionari i/o laboral fix en qui delegui.

Vocal nº4 : Un/a tècnic/a amb el mateix grup o superior a la plaça a proveir designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

A més, el Tribunal podrà disposar d'assessors especialistes per a les proves corresponents dels exercicis que consideri pertinents.

La designació dels membres dels tribunals inclourà la dels respectius suplents.

Podran assistir com observadors, sense ser membres del tribunal i sense veu i sense vot, un representant del personal designat d'entre el conjunt de delegats d'aquest personal.

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal o òrgan seleccionador s'han d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJ-PAC.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar, sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres entre ells el President i el Secretari, ja siguin titulars o suplents i les decisions s'adoptaran per majoria de vots. En el cas d'empat, el president podrà exercir el seu vot de qualitat

 

4) INICI DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Una vegada expirat el termini de presentació d'instàncies l'Alcaldia dictarà resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indicarà el lloc on es troben exposades al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, amb assenyalament del termini que, d'acord amb l'article 71 de la LRJ-PAC es dóna als aspirants exclosos per a resoldre les deficiències, així com el lloc, data i hora d'inici del procediment selectiu, que haurà de ser dins el termini màxim de dos mesos

La publicació de l'esmentada resolució es farà mitjançant la seva publicació als taulers d'anuncis municipals i en la pàgina web municipal: http://www.santperederibes.cat, suposant l'inici dels terminis als efectes de possibles impugnacions o recursos.

PROVA DE CATALÀ nivell C.

Abans d'iniciar-se el concurs els candidats que no acreditin el nivell C de català han de realitzar una prova al Centre de Normalització Lingüística, ubicat a Can Puig, (c/ Major, 110 de Ribes) valorada com apte o no apte.

 

5) PROCÉS DE SELECCIÓ.

La realització del procés de selecció consistirà en dues fases: oposició i concurs.

 

FASE D'OPOSICIÓ

Es realitzarà en dos parts de caràcter eliminatori.

 

PRIMERA PROVA

Una prova escrita del temari que es relaciona a continuació a triar pel Tribunal i a desenvolupar durant una hora i mitja. El Tribunal per sorteig seleccionarà tres temes i els aspirants n'hauran de desenvolupar dos.

Cada exercici tindrà una puntuació màxima de 10 punts, el global màxim de la prova serà de 20 punts i serà de caràcter eliminatori. Els aspirants que no treguin un mínim de 10 punts no podran passar a la següent fase.

1- Treball en equip interprofessional

2- Procés a seguir en l'elaboració d'un pla de treball. Procés metodològic per a l'elaboració d'un projecte.

3- L'atenció Primària Social: els serveis socials d'Atenció Primària. Concepte i marc legal. Professionals que composen l'equip d'atenció primària.

4- Interrelacions entre l'atenció individualitzada/familiar, el treball grupal i la intervenció comunitària.

5- L'estudi i seguiment de casos de serveis socials. Criteris per al diagnòstic i seguiment. Metodologia i aplicació.

6- El servei d'Ajut a Domicili. Definició i objectius

 

SEGONA PROVA

Els aspirants hauran de desenvolupar un exercici pràctic entre els dos proposats pel tribunal, en relació a temes de la primera prova.

Temps màxim per realitzar l'exercici una hora.

La prova pràctica tindrà una puntuació màxima de 10 punts i serà de caràcter eliminatori. Els aspirants que no treguin un mínim de 5 punts no podran passar a la següent prova.

 

TERCERA PROVA

Una entrevista de caràcter no eliminatori amb els/les aspirants, que hagin superat les dos proves anteriors que es valorarà fins un màxim de 5 punts.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies del lloc de treball i a l'experiència professional de l'aspirant, i els mèrits al·legats.

Per aprovar la fase d'oposició serà necessari una puntuació mínima de 15 punts i un màxim de 35 punts.

 

6) FASE DE CONCURS

VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS ASPIRANTS

 

1ª FASE: VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS ASPIRANTS.

Valoració del Currículum vitae.

El procés de selecció per concurs consistirà en valorar determinades condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència, adients a les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d'acord amb el barem següent i amb un màxim de 15 punts:

a) Per acreditar experiència professional dins de l'administració pública, empresa pública, organismes públics en un lloc de treball que tingui el mateix contingut 0,15 punts per mes treballat fins a un màxim de 7 punts.

b) Per acreditar experiència professional en qualsevol empresa privada, com autònom o professional liberal en un lloc de treball que tingui el mateix contingut 0,10 punts per mes treballat o per treballs acreditats com a liberal en exercici de la professió que disposin de final d'obra, fins a un màxim de 4 punts.

c) Per acreditar haver realitzat cursos relacionats amb la plaça a proveir, segons els següents barems:

- 0,01 punt per hora de formació

- Aquells cursos on no constin hores: 0,05 punts/curs

- Actic bàsic: 0,20 punts

- Actic Mig: 0,30 punts

- Actic Expert: 0,50 punt

- Màsters : 2 punts

- Postgraus: 1 punt

Màxim per Màsters i postgraus 3 punts

El total màxim d'aquest apartat és de 4 punts.

 

7)QUALIFICACIÓ DEFINITIVA

Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntuació en el taulell d'anuncis i en el web de l'Ajuntament.

El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les dues fases, amb un màxim de 50 punts. L'aspirant amb més puntuació serà el que tindrà la preferència per cobrir una possible vacant.

En cas que el Tribunal decidís que cap dels aspirants presentats a les places convocades reuneixen les condicions mínimes necessàries per desenvolupar les funcions del lloc de treball, podrà declarar deserta la convocatòria.

Exhaurit el termini de presentació de documents el President de la Corporació disposarà la contractació/nomenament de l'aspirant proposat pel Tribunal en el termini màxim d'un mes en cas d'existir una vacant per cobrir.

Malgrat tot l'Ajuntament pot deixar sense efecte aquesta contractació/nomenament, si transcorreguts sis mesos des de l'inici de la mateixa es produeix una manifesta inidoneïtat del contractat per al desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça, considerant aquest període com a part integrant del procés selectiu.

 

8) INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEIS

A les persones seleccionades en aquesta convocatòria, els serà d'aplicació la normativa vigent en matèria d'incompatibilitats al sector públic, i en concret la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Pel que fa a les comeses, règim horari i de jornada relatiu a lloc de treball, s'atindrà als acords i les resolucions que respectivament adoptin el Ple de la Corporació o el seu President.

 

9) FACULTATS DEL TRIBUNAL

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot el no previst en aquestes bases o per la legislació aplicable.

 

10) BORSA DE TREBALL

Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició amb una puntuació mínima de 15 punts restaran a la borsa de treball per cobrir baixes per interinitats, vacants que sobrevinguin i altres per acumulació de tasques o similars.

Aquesta borsa de treball tindrà una vigència màxima de 24 mesos a partir del dia següent de la finalització del procés i fins que no quedi constituïda una nova borsa que la substitueixi.

El funcionament de la borsa de treball es regirà per les següents directrius:

En primer lloc es trucarà al candidat de la llista que tingui més puntuació i no estigui treballant en aquell moment a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. En cas de no poder-se cobrir per aquesta persona s'anirà requerint al següent de la llista per ordre de puntuació.

 

11) RECURSOS

Contra la convocatòria, les seves bases i tots els actes administratius que se'n deriven, els quals esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, davant l'alcalde com a òrgan superior jeràrquic, segons el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992, redactat d'acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener. Tot això, sense perjudici que s'utilitzi qualsevol altra via que es consideri oportuna.

Davant les actuacions del Tribunal, es podrà interposar un recurs d'alçada, davant l'alcalde com a òrgan superior jeràrquic, previst per l'article 114 de la Llei 30/1992, redactat d'acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de les publicacions.

 

12) DRET SUPLETORI

Per a tot allò no previst en aquestes bases, es té en compte el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Reial decret 2223/1984, de 19 de desembre; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i la resta de disposicions vigents en la matèria.

 

Sant Pere de Ribes, 5 d'octubre de 2016

 

Josep Moya Ibáñez

Alcalde accidental