Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació per a la contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals (N805-2016-000002)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 19/09/2016, va aprovar el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques particulars i els annexos 1, 2 i 3 per a la contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en les instal·lacions municipals mitjançant tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, així com la seva licitació.

En data 26 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions municipals per una errada material a la clàusula 12 apartat 2.

 

La convocatòria de la licitació aprovada que ara s'anuncia és la següent:

1. Objecte del contracte.- És objecte del contracte el servei de prevenció i control de la legionel·losi en les instal·lacions municipals d'acord amb allò establert a l'article 10 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. La durada del contracte serà de dos anys, a comptar des de l'1 de gener de 2017 o des de la data de signatura del mateix si aquesta és posterior. Aquest contracte serà prorrogable per dos anys més, previ acord d'ambdues parts. La descripció del servei a realitzar, així com l'àmbit d'aplicació es recull al plec de prescripcions tècniques particulars i es detallen als annexos 1, 2 i 3.

 

2. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.- El present expedient de contractació es tramita per procediment obert i tràmit ordinari, subjecte a regulació harmonitzada.

 

3. Pressupost base de licitació.- El valor estimat del contracte serà per una despesa màxima de 288.796,00eur (més l'IVA corresponent), dels quals 144.398,00eur (més l'IVA corresponent) corresponen al pressupost base de la licitació pels dos primers anys de contracte.

 

4. Obtenció de documentació i informació.- Els plecs estaran disponibles a la web municipal (http://www.santboi.cat/).

 

5. Presentació d'ofertes.- La data límit de presentació d'ofertes serà dins dels 40 dies naturals, comptadors des de la data de la tramesa de l'anunci del contracte al DOUE, sempre que hagin transcorregut 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci oficial en el BOE. Si l'últim dia de la presentació de les ofertes és festiu al municipi, el termini es prorrogarà fins al següent dia hàbil.

 

6. Documentació a presentar.- La documentació a presentar pels licitadors és la relacionada a la clàusula 9 del plec administratiu que regeix la licitació; i s'haurà de presentar al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament ubicat a la Pl. Ajuntament, núm. 1, amb indicació de l'objecte de la contractació i adreçat a la Mesa de Contractació.

 

7. Obertura de les ofertes.- L'obertura de les ofertes presentades es durà a terme segons el que estableix la clàusula 11a del plec de clàusules administratives particulars.

 

8. Criteris de selecció per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica.- Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica pels mitjans següents:

La solvència econòmica i financera s'acreditarà pels mitjans següents:

- Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals amb una cobertura no inferior a 150.000 euros.

La solvència tècnica o professional s'acreditarà pels mitjans següents:

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos així com descripció dels serveis prestats. Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

- Indicació del personal tècnic participant en el contracte, integrat o no en l'empresa. El personal que realitzi les operacions de manteniment higienicosanitari i els tractaments de neteja i desinfecció ha d'acreditar haver superat la formació establerta en el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic de què es disposarà per a l'execució del contracte.

- Acreditació de la inscripció de l'empresa en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) amb la subclau de tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi.

 

9. Criteris de valoració.- D'acord amb el que consta a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars, l'Ajuntament es reserva la facultat d'adjudicar aquest contracte a l'empresa que formuli la proposta globalment més avantatjosa, o deixar deserta la licitació. Els criteris en base als quals es proposarà l'adjudicatari seran els que resultin del següent barem de puntuació amb la ponderació que s'indica:

Per l'oferta econòmica, fins a un màxim de 25 punts. S'assignarà la puntuació d'acord amb el següent criteri:

- Màxim de 25 punts, per l'oferta més econòmica d'entre totes les ofertes rebudes.

- 0 punts pel preu de licitació.

- A totes les ofertes rebudes s'assignarà la puntuació corresponent segons la distribució matemàtica lineal entre aquests valors extrems.

Per la proposta global per a la prestació del servei, fins a un màxim de 15 punts

- Per a la valoració de la proposta global es tindrà en compte el que s'especifica a la clàusula 9, sobre número 1.

Per les millores proposades en la prestació del servei, fins a un màxim de 8 punts. La puntuació s'atorgarà en funció de la seva idoneïtat i adaptabilitat al contracte i de la preferència de l'Ajuntament per les millores que repercuteixin en la comunitat, independentment del seu import.

En el cas d'un empat entre dos o més de les empreses licitadores, s'estarà a allò establert a la Disposició Addicional quarta del TRLCSP. En cas de persistir l'empat, es farà un sorteig al qual es convidarà a les empreses.

 

10.- Despeses de publicació.- Seran per compte de l'adjudicatari.

 

Sant Boi de Llobregat, 5 d'octubre de 2016

 

Juan Antonio Tamayo Fernández

Tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica