Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre modificació puntual del Pla general d'ordenació
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Roda de Berà
Aprovada inicialment la proposta de modificació 4/2016 del Pla General Municipal de Roda de Berà pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de setembre de 2016, de conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes a comptar des de la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals situades al carrer Joan Carles I, 15 perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://www.rodadebera.cat.Se suspèn pel termini d'un any la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits indicats en el document tècnic de la " Modificació Puntal" a proposta del tècnic redactor, en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic. Aquests àmbits són identificats al plànol de delimitació que s'incorpora en el projecte tècnic. En tots els casos, els efectes de la suspensió s'extingeix amb l'entrada en vigor de l'instrument de planejament.

 

Roda de Berà, 5 d'octubre de 2016

 

Pere Virgili Domínguez

Alcalde