Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic per precisar el sistema d'equipaments i ampliar espais lliures
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Pontons
El Ple de l'Ajuntament de Pontons en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2016 va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

 

1r. Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic vigents al municipi de Pontons per precisar el sistema d'equipaments i ampliar el d'espais lliures , d'acord amb l'àmbit territorial, la qualificació, ús i paràmetres continguts a la documentació tècnica de suport del present acord i que obra a l'expedient.

2n. Exposar al públic el present acord per un termini de quaranta-cinc dies hàbils, mitjançant la publicació dels oportuns edictes al tauler d'anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de major circulació de la província., i a la pàgina web municipal. En el cas de que en el termini referit no se'n produís cap, l'acord s'entendrà aprovat provisionalment.

3r. Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació, d'edificació i d'enderrocament en els àmbits afectats per la modificació objecte d'aquest acord.

4t. Notificar en el termini màxim de deu dies el present acord als interessats.

5è. Demanar els informes corresponents als organismes sectorials per raó de la seva competència i incorporar-los a l'expedient.

6è. Facultar el senyor Alcalde, o persona en qui delegui, per tal de què signi tota la documentació precisa per fer efectius els acords presos.

 

L'expedient de referència se sotmet a informació pública durant el  termini de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar des de la data en què es verifiqui la darrera publicació d'aquest anunci de les previstes, perquè es puguin formular reclamacions i al·legacions. L'esmentat expedient es podrà consultar a les oficines d'aquest Ajuntament, Plaça de la Vila, núm. 1, de dilluns a divendres no festius de 9,30 a 13.00 hores.

 

Pontons, 5 d'octubre de 2016

 

Lluís F. Caldentey i Querol

Alcalde