Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria d'una plaça de sergent de la Policia Local amb caràcter interí
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Pineda de Mar
En el BOPB núm. 022016015965, de data 23 de setembre de 2016, es publica el text íntegre de les bases reguladores de la convocatòria, per a la cobertura amb caràcter interí per substitució del titular, el qual té dret a reserva, d'una plaça de sergent de la Policia Local, mitjançant promoció interna.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la pàgina web.

 

Pineda de Mar, 5 d'octubre de 2016

 

Xavier Amor i Martín

Alcalde