Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a especialista, mitjançant concurs oposició lliure
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Mataró


Per decret 6874/2016, de 22 de setembre, l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a especialista, grup C1, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, adscrita al servei d'ingressos, secció d'inspecció fiscal, mitjançant concurs oposició lliure.

Les bases generals reguladores dels processos selectius de modalitat lliure de l'oferta pública d'ocupació, es troben publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 98, de data 23 d'abril de 2008 i a la pàgina web corporativa.

La convocatòria d'aquest procés selectiu, juntament amb les bases específiques, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 5 d'octubre de 2016.

El termini d'admissio de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu, serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tota la informació sobre aquest procés es pot consultar al taulell d'anuncis de la Corporació, a les Oficines d'Atenció ciutadana, en qualsevol dels centres cívics de la ciutat, a través del telèfon 010 o 807 117 1010 (si truca des d'un mòbil o des de fora de la ciutat de Mataró) i, a través d'Internet, a l'adreça www.mataro.cat.

 

Mataró, 5 d'octubre de 2016

 

Juan Carlos Jerez Antequera

Regidor delegat de Serveis Centrals