Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'unes bases de subvencions d'ajuts individualitzats
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Bisbal del Penedès
En data 04/10/2016 numero 189 fou publicat en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona el text íntegre l'Ordenança municipal reguladora de les bases de subvencions en l'atorgament d'ajuts individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per l'adquisició de llibres de text, transport intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès i de la quota anual de l'AMPA curs escolar 2016-2017

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

 

La Bisbal del Penedès, 5 d'octubre de 2016

 

Agnès Ferré i Cañellas

Alcaldessa presidenta