Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de subvencions per al transport escolar
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Bisbal del Penedès
En data 04/10/2016 numero 189 fou publicat en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona el text íntegre l'Ordenança municipal reguladora de les bases de subvencions del transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal Baix Penedès

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

 

La Bisbal del Penedès, 5 d'octubre de 2016

 

Agnès Ferré i Cañellas

Alcaldessa presidenta