Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre creació de fitxers de caràcter personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Espluga de Francolí
En data 29/09/2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment la creació del fitxer de dades de caràcter personal Videovigilància de l'oficina de turisme municipal.

Se sotmet aquesta aprovació a informació pública per un termini de 30 dies, comptats a partir de la darrera publicació de l'anunci al BOPT, DOGC i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. En cas que durant aquest període no es presenti cap reclamació o al·legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, amb la consegüent publicació del text íntegre del Reglament al BOPT i una referència al DOGC.

Durant aquest termini qualsevol persona interessada el podrà examinar en les dependències municipals i formular les al·legacions i reclamacions que consideri convenients. Si no es presenten al·legacions durant aquest període, s'entendrà definitivament aprovat.

 

L'Espluga de Francolí, 5 d'octubre de 2016

 

Josep Maria Caffarel Serra

Secretari interventor