Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de convocatòria de proves selectives per a tècnic auxiliar d'esports
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Òdena
Exp. núm.: D1052016011

 

Per acord de la Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2016 ha estat aprovada la convocatòria de proves selectives per a proveir una plaça de tècnic auxiliar d'esports de la plantilla d'aquest ajuntament d'acord amb les següents bases:

 

"Per Decret de l'Alcaldia núm. 565/2016 de 21 de setembre es va autoritzar i procedir a l'inici del procés de selecció de la plaça de tècnic auxiliar d'esports de la plantilla d'aquest Ajuntament subjecte a legislació laboral, d'activitat permanent i dedicació complerta, integrada en el Grup C1, complement de destí de nivell 17.

A l'expedient consten les corresponents bases selectives que, s'adeqüen al què preveu l'art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), l'article 286 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), l'article 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL) i els articles 60 i 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Per acord de la Junta de Govern de data 4 d'octubre de 2016 es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2016

Vista la Resolució de l'Alcaldia núm. 445 de data 13 de juliol de 2015 segons la qual l'Alcaldia acorda delegar les atribucions corresponents a l'aprovació de les bases de les proves per a seleccionar el personal a la Junta de Govern Local,

Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords :

 

Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball i provisió d'una plaça de tècnic auxiliar d'esports, de personal laboral amb caràcter fix i dedicació complerta, enquadrada en el Grup C1, nivell 17, d'acord amb el que es detalla en l'annex I del present acord

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis, al web municipal i, en edicte de referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la representant del personal laboral per al seu coneixement i efectes.

  

ANNEX IBASES PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC AUXILIAR D'ESPORT DE L'AJUNTAMENT D'ÒDENA

 

Base 1a.- OBJECTE

L'objecte de les presents bases és la regulació específica del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball i per a la provisió d'una plaça de tècnic auxiliar d'esports vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Òdena.

Aquesta convocatòria i el procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes bases específiques, es regeixen per les Bases Generals reguladores dels processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament d'Òdena, aprovades per la Junta de Govern Municipal el 07/10/2008 i publicades íntegrament al BOPB núm. 250 de 17/10/2008.

 

Base 2a.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA

Tipus de personal: laboral

Denominació: Tècnic auxiliar d'esports

Grup: C1

Sistema de selecció: Concurs-oposició

Funcions: coordinar, desenvolupar, controlar i avaluar programes municipals sota la supervisió del/la Cap del Servei i aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades.

 

Base 3a.- REQUISITS ESPECÍFICS

3.1. Titulació: Batxillerat o equivalent

3.2. Nivell de català requerit: Grup C1

 

Base 4a.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per ser admesos en el procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els requisits següents:a) Ser ciutadà espanyol i/o ser ciutadà de la Unió Europea i/o ser persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors i/o ser ciutadà estranger no comunitari o assimilable, en els termes de l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat i hauran de demostrar un coneixement adequat de castellà i català, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

b) Haver complert divuit anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa, acreditant-ho amb la fotocopia compulsada del DNI.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades, i no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

d) No haver estat separat/da, per mitja de resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques.

e) Acreditar els coneixements de llengua catalana, com a mínim del nivell "C" de la Junta Permanent de Català o equivalent.

f) Tenir el carnet de conduir B o superior.

g) El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la contractació. No obstant això, si durant el procés selectiu el tribunal considera que hi ha raons suficients, podran demanar a qualsevol dels/de les aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu de què es tracti.

 

Base 5a. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els/les qui desitgin prendre part en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància dirigida l'ajuntament d'Òdena, en la qual faran constar la plaça a la qual es desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A la sol·licitud caldrà adjuntar, degudament compulsats, els següents documents:

- Currículum vitae.

- Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.

- Fotocòpia compulsada del certificat de la Junta Permanent de Català, o equivalent, corresponent al nivell de coneixements del Català exigit a la convocatòria.

- Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats per valorar la fase de concurs d'acord amb els barems especificats a la base 9.2, relativa a la fase de concurs corresponent a aquesta convocatòria.

Els mèrits s'han d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud per participar en el procés selectiu.

L'experiència professional, assistència a jornades i cursos de formació i altres titulacions s'acreditarà com s'indica a la base 9.2, relativa a la fase de concurs corresponent a aquesta convocatòria.

 

Base 6a. DRETS D'EXAMEN

Els drets d'examen d'aquesta convocatòria es fixen en 16,26 euros, d'acord amb el que disposa l'ordenança reguladora corresponent i només podran ser tornats a qui no s'hagi admès a les proves de selecció per manca d'algun dels requisits exigits per prendre-hi part.

 

Base 7a. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia, dictarà resolució en el termini màxim de deu dies, aprovant la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. En l'esmentada resolució també indicarà el lloc, la data i l'hora de començament de les proves i la composició del Tribunal.

La resolució amb la llista d'aspirants admesos i exclosos es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de la Corporació. Es concedirà als sol·licitants un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

Les al·legacions o reclamacions presentades seran resoltes per l'Alcaldia, en el termini màxim de quinze dies naturals següents a la finalització del termini per a la presentació d'aquestes, transcorregut el qual, si no s'ha dictat resolució, s'entendran desestimades.

Si no s'hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci administratiu es considerarà definitivament aprovada la llista d'admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

 

Base 8a. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

El tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà així mateix, a la paritat entre home i dona.

El Tribunal que haurà d'intervenir en el procés selectiu tindrà la següent composició:

PRESIDENT: Secretari-Interventor o Tècnic de Recursos Humans de l'Ajuntament.VOCALS: Personal laboral i/o funcionari d'un grup igual o superior a la plaça convocada

SECRETARI: Un funcionari/a de l'Ajuntament d'Òdena.

La designació nominal dels membres del tribunal inclourà la dels respectius suplents.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s'han d'adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d'empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot.

Per als membres del tribunal que no pertanyin a la plantilla municipal, la participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d'assistència, d'acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en qualsevol moment del procés selectiu des de la designació del Tribunal fins a la proposta de nomenament.

De cada sessió que faci el tribunal qualificador s'ha d'estendre l'acta corresponent, signada pel secretari, que n'ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s'ha d'adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la secció 3a del Capítol 2n de la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Una vegada iniciades les proves, els anuncis posteriors es faran públics a la seu de l'Ajuntament.

Per tal de garantir la bona marxa del procés, el Tribunal pot acordar l'alteració de l'ordre de les proves.

Les resolucions del Tribunal vinculen a l'administració, sense perjudici que aquesta pugui procedir a la seva revisió de conformitat amb el que preveuen les normes d'aplicació.

 

Base 9.- PROCÉS SELECTIU

9.1. FASE D'OPOSICIÓ

a) Prova específica per demostrar el coneixement de català i castellà, si s'escau, requerits a les bases.

b) Prova teòrica: Consistirà a respondre, en el termini màxim de 30 minuts, un test de coneixements, amb respostes alternatives, relacionat amb el contingut del temari general que s'annexa. La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, i la puntuació mínima per la seva valoració serà de 5 punts.

c) Prova pràctica, consistent en desenvolupar un supòsit pràctic, l'objectiu del qual serà valorar els nivells de coneixements i experiència en relació al perfil professional requerit per al desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça.

Aquesta prova es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts i seran eliminats els aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts.

El resultat final d'aquesta fase serà la mitjana de la puntuació obtinguda en aquestes dues proves, teòrica i pràctica, considerant-se superada amb cinc punts.

9.2. FASE CONCURS

Aquesta fase no té caràcter eliminatori i consistirà en la valoració per part del Tribunal dels mèrits al·legats i justificats pels aspirants, d'acord amb el següent barem i amb un màxim de 20 punts.

Experiència professional en llocs de treball d'igual o similar categoria i/o funcions que la plaça objecte de selecció a l'Administració Pública de forma directa o mitjançant un contracte de prestació de serveis a l'Administració Pública. A raó de 2 punts per any treballat, fins un màxim de 12 punts. El temps inferior a un any serà computable realitzant un càlcul proporcional.

Experiència professional en el sector privat (empreses de gestió esportiva, clubs esportius o federacions esportives) en el desenvolupament de funcions anàlogues a la de la plaça a cobrir. A raó de 0,50 punts per any treballat, fins a un màxim de 4 punts. El temps inferior a un any serà computable realitzant un càlcul proporcional.

Aquesta experiència s'acreditarà mitjançant un certificat de l'Administració Pública o bé la vida laboral juntament amb un certificat de l'empresa acreditatiu dels serveis prestats amb el detall de l'administració, club esportiu o federació esportiva on s'ha prestat els serveis.

Per assistència a jornades i cursos de formació realitzats en centres públics o privats de reconeguda solvència a judici del Tribunal i que tinguin relació directa amb la plaça a cobrir, a raó de 0.01 punts per hora lectiva fins un màxim de 2 punts.

(En el cas de no acreditar les hores lectives, es computaran 5 hores per jornada o curs).

Altres titulacions acadèmiques superiors a l'exigida a la present convocatòria i relacionades amb l'àmbit esportiu:

a. Diplomatura: 0,50 punts

b. Llicenciatura: 1,00 punt.

D'altres mèrits al·legats que l'òrgan de selecció consideri rellevants per l'aspirant i la plaça o lloc a cobrir, fins un màxim de 1 punt. Dins aquest apartat es podrà valorar:

- Responsabilitat en l'organització d'actes o activitats esportives de promoció, formació o competició.

- Realització d'estudis o treballs relacionats amb l'esport d'àmbit municipal.

9.3. ENTREVISTA PERSONAL

Els aspirants que, després de les dues primeres fases del procés selectiu, el Tribunal consideri que, en funció de la puntuació atorgada, reuneixen les condicions mínimes per desenvolupar les tasques pròpies de la plaça objecte de selecció, seran convocats a una entrevista personal, que consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça i a l'experiència professional de l'aspirant, en el qual es podran efectuar preguntes sobre el seu nivell de formació.

Aquesta fase no serà eliminatòria i es qualificarà de 0 a 5 punts.

El resultat final del concurs-oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les tres fases.

 

Base 10a. QUALIFICACIÓ DELS CONCURSANTS, LLISTA D'APROVATS, I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.

El Tribunal publicarà al tauler d'anuncis i a l'apartat ocupació pública de la Seu Electrònica municipal la relació d'aprovats per ordre de puntuació i elevarà la proposta de contractació a l'Alcalde-President de la Corporació.

D'acord amb el que disposa l'article 121 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, els acords adoptats pel Tribunal qualificador podran ser recorreguts davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el competent per resoldre'l. El termini per la interposició del recurs d'alçada serà d'un mes, a partir de l'endemà del dia en què es faci públic el resultat del concurs al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi interposat cap recurs, la resolució esdevindrà ferma a tots els efectes.

 

Base 11a. CONTRACTACIÓ I PERÍODE DE PROVAUn cop exhaurit el termini de presentació de documents, i com màxim dins el mes següent a la data en que hagi estat autoritzada la formalització del contracte per l'òrgan competent es procedirà a la seva efectiva formalització. Cas de no fer-ho, per causes imputables als aspirants seleccionats, s'entendrà que renuncien al seu dret.

La contractació tindrà caràcter laboral indefinit. El contracte tindrà un període de prova de dos mesos, durant el qual es realitzaran les tasques pròpies del lloc sota la direcció del tècnic responsable del servei, i tindrà la consideració de fase final del procés selectiu.

Durant la última setmana del període de prova, el tècnic responsable del servei, amb el vistiplau de la Regidora de Ocupació i Recursos Humans emetrà un informe sobre les tasques realitzades i el nivell d'integració i eficiència en el lloc de treball objecte del procés selectiu i haurà d'indicar si s'ha superat o no de forma satisfactòria.

Per a la superació del període de prova, es contemplaran com a criteris els aspectes següents: la capacitat de treball i el rendiment professional, el sentit de la responsabilitat i l'eficiència, l'interès per l'aprenentatge, la disposició i la iniciativa, la integració en l'equip de treball i l'adequació en les seves relacions internes i externes.

En el cas que hi hagi aspirants que no superin satisfactòriament el període de prova seran declarats no aptes per resolució motivada del president de la corporació local o autoritat en la que hagi delegat, amb tràmit d'audiència prèvia, donant-se per finalitzat el seu contracte, no comportant cap dret econòmic ni indemnització a favor de l'aspirant.

En aquest cas, d'acord amb l'acta de l'òrgan de selecció, es procedirà a cridar a l'aspirant següent per ordre de puntuació del present procés selectiu, sempre que hagi superat totes les proves, procedint-se a la seva contractació en règim laboral i amb caràcter indefinit amb un període de prova de 2 mesos.

Abans de la formalització del contracte i en el termini màxim de 20 dies des de la publicació en el tauler d'anuncis, del llistat d'aprovats, l'aspirant proposat, sense necessitat de requeriment previ, estarà obligat a presentar a la unitat competent en matèria de personal de l'Ajuntament els documents acreditatius de les condicions que s'exigeixen a les bases de la convocatòria i que són els següents:

a) Fotocòpia degudament compulsada del document nacional d'identitat.

b) Declaració responsable de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

c) Declaració responsable de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

d) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de les places a cobrir.

e) Declaració responsable de de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquen contacte amb menors.

Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, tret del casos de força major que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser contractats i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

En aquest cas, d'acord amb l'acta de l'òrgan de selecció, es procedirà a cridar l'aspirant següent que en la puntuació final hagi obtingut o superat la mínima exigible per aprovar, concedint-li, previ requeriment que li serà notificat individualment, un termini de 20 dies per presentar la documentació.

 

Base 12a. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI

Als/a les aspirants proposats/des els serà aplicable la normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sector públic.

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, comeses i règim d'horari i jornada, els/les contractats/des s'atindran als acords i resolucions que respectivament adopti la Corporació o el seu President.

 

Base 13a. INCIDÈNCIESEl Tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant el procés de selecció, i per a prendre els acords necessaris per bon ordre del mateix, en tot allò no previst en aquestes bases.

 

Base 14a. BORSA DE TREBALL

Els aspirants que no siguin contractats i que hagin obtingut o superat la puntuació mínima exigible per superar les diferents proves establertes s'inclouran, si no manifesten expressament que no hi estan interessats, a una borsa de treball per proveir amb caràcter temporal, necessitats de personal d'aquesta categoria a l'Ajuntament d'Òdena.

Les persones contractades o nomenades prestaran els seus serveis a les dependències municipals, amb la jornada i horaris que, a tal efecte, s'estableixin per a la correcta organització del servei. La vigència d'aquesta borsa de treball s'estableix fins el finiment de l'actual mandat electoral (juny 2019)

 

Base 15a. IMPUGNACIONS

Aquesta convocatòria, les seves bases i els actes administratius derivats d'aquestes i de l'actuació del Tribunal, podran ser impugnades pels interessats en els casos i en la forma previstos en la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa i en la Llei de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

TEMARI

 

Tema 1

El Govern i l'Administració. Principis d'actuació de l'Administració Pública. L'Administració general de l'Estat. L'Administració Autonòmica. L'Administració Local. L'Administració institucional.

Tema 2

El règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions entre ens territorials. L'Autonomia local.

Tema 3

El Municipi. Organització municipal, competències i funcionament.

Tema 4

Altres entitats locals. Mancomunitats, comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis. Les entitats d'àmbit inferior al municipi.

Tema 5

Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret. Fonts del Dret Administratiu. Lleis i Reglaments. La potestat reglamentària en l'esfera local: ordenances, reglaments i bans. Procediment d'elaboració i aprovació.

Tema 6

El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. Drets i deures.

Tema 7

Els béns de les entitats locals. El domini públic. El patrimoni privat de les mateixes.

Tema 8

Els contractes administratius. Selecció del contractista. Execució, modificació, suspensió, invalidesa i extinció dels contractes.

Tema 9

Les hisendes locals. Ordenances fiscals.

Tema 10

Els pressupostos locals.

Tema 11

L'acte administratiu: concepte, classes i elements. Eficàcia i validesa. Revisió dels actes administratius.

Tema 12

El Procediment administratiu: principis generals i fases del procediment administratiu general. Procediments especials.

Tema 13

Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords. Resolucions del president de la Corporació.

Tema 14

L'atenció al públic. Normativa aplicable. Servei d'informació.

Tema 15

El llenguatge administratiu. Documentació administrativa: concepte, tipus i contingut dels documents propis de l'Administració.

 

 

Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes, a comptar des de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació esmentada.

Així mateix, hom pot interposar qualsevol altre recurs que cregui convenient per a la defensa del propi dret o interès.

 

Òdena, 5 d'octubre de 2016

 

Francisco Guisado Santano

Alcalde