Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2016 (exp. D1052016012)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Òdena
Per acord de la Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2016 ha estat aprovada la modificació de l'oferta pública d'ocupació al servei d'aquest ajuntament per l'exercici 2016 amb el següent detall

 

Denominació

Tecnic auxiliar d'esports

Grup de titulació

C1, complement de destí 17

Nombre de vacants

1

Sistema de selecció

Concurs _ Oposició

 

 

El que es fa públic en compliment del que disposa els articles 21.1.g i 91 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic, l'article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 56 a 62 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

 

Òdena, 5 d'octubre de 2016

 

Francisco Guisado Santano

Alcalde