Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de joventut en règim laboral i temporal i creació d'una borsa de treball
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de setembre de 2016, va aprovar les bases i convocatòria del procés per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de joventut, en règim de personal laboral temporal i la creació d'una borsa de treball, mitjançant concurs-oposició i lliure.

Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria van aparèixer publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de Província de Barcelona en data 03 d'octubre de 2016.

El termini per a la presentació d'instàncies començarà a l'endemà d'aquesta publicació en aquest diari i durant el termini de vint dies naturals.

La resta de notificacions i comunicacions relacionades amb aquest procés només es farà en el Tauler Virtual d' Edictes de la Corporació (http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal//index.jsp), en els termes previstos a l'article 59.5, b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. També es donarà publicitat a la pàgina web de l' Ajuntament: www.esplugues.cat.

 

Esplugues de Llobregat, 5 d'octubre de 2016

 

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa