Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública l'ampliació del termini de presentació d'ofertes d'un contracte de subministraments cofinançat amb fons FEDER i Unitats d'Excel·lència María de Maeztu del Ministeri d'Economia i Competitivitat (exp. E-300700/02-10-16) publicat al DOGC núm. 7268, de 16.12.2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
05/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Universitat Pompeu Fabra
En data 16 de desembre de 2016 s'ha publicat al DOGC número 7268 l'anunci de licitació d'un contracte de "Subministrament i instal·lació d'un clúster computacional i d'emmagatzematge per al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra" (exp.: E-300700/02-10-16).

Per Resolució de 4 de gener de 2017 s'ha procedit a rectificar un error, pel que fa al termini de garantia, en el Plec de prescripcions tècniques que regeix aquest contracte. Per aquest motiu i atenent a la naturalesa de l'error, s'amplien els terminis de presentació i d'obertura d'ofertes establerts a l'anunci publicat, els quals queden fixats de la forma següent:

   - A l'apartat 8.a) on diu "Data límit de presentació: a les 12 hores del dia 9 de gener de 2017" ha de dir "Data límit de presentació: a les 12 hores del dia 18 de gener de 2017".

   - A l'apartat 9.c) on diu "Data i hora: Obertura del sobre C amb els criteris avaluables mitjançant un judici de valor: a les 9:30 hores del dia 13 de gener de 2017" ha de dir "Data i hora: Obertura del sobre C amb els criteris avaluables mitjançant un judici de valor: a les 9:30 hores del dia 24 de gener de 2017".

 

Barcelona, 5 de gener de 2017

 

P. d. Resolució del rector de 8 de setembre de 2016

Ramon Villanova Fortuny

Vicerector de Comunitat Universitària