Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització de contractes de servei (exp. 16/0107)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
05/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Hospital Clínic de Barcelona
1.- Entitat adjudicadora:

1.1. Organisme: Hospital Clínic de Barcelona

1.2. Dependència que tramita l'expedient: Unitat de contractació

1.3. Número d'expedient: 16-0107

1.4. Adreça Perfil del contractant: www.hospitalclinic.org/ proveïdors / Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

2.- Objecte del contracte:

2.1. Tipus: Servei

2.2. Descripció: Servei de suport per al sistema operatiu de l'entorn corporatiu de servidors SUSE LINUX.

2.3. Divisió per Lots: No procedeix

2.4. CPV: 72267000-4

 

3.- Tramitació i procediment:

3.1. Tramitació: ordinària

3.2. Procediment d'adjudicació: Obert

 

4.- Valor estimat del contracte: 58.800 euros.

 

5.- Pressupost de licitació:

5.1. Import net 29.400 euros. Import total 35.574 euros.

 

6. Formalització del contracte

6.1. Data d'adjudicació: 7 de desembre de 2016.

6.2. Data de formalització del contracte: 19 de desembre de 2016.

6.3. Contractista: Meinsa Sistemas, S.L.

6.4. Import o cànon d'adjudicació: Import net 23.324 euros. Import total 28.222,04 euros.

 

Barcelona, 5 de gener de 2017

 

Joaquim Querol

Unitat de Contractació