Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre nomenament de personal eventual
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
05/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Solsona
En virtut del decret de l'Alcaldia 95/2015, de data 13 de juny, i per acord del Ple de l'Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 9 de juliol de 2015, s'ha resolt nomenar personal eventual, per ocupar el lloc de treball de secretària particular de l'alcalde, a Maria Torregassa i Solanelles, amb efectes a partir del dia 13 de juny de 2015, en règim de dedicació exclusiva i amb la retribució bruta anual que consta al pressupost vigent.

 

Solsona, 5 de gener de 2017

 

David Rodríguez i González

Alcalde