Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació amb concurrència per a l'atorgament de les autoritzacions municipals per a l'explotació dels serveis de temporada de les platges de Begur
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
05/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Begur
Anunci de convocatòria de LICITACIÓ AMB CONCURRÈNCIA PER A L'ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE BEGUR, que queda extractat de la següent manera:

 

1.- Entitat adjudicatària.

a) Organisme: Ajuntament de Begur

b) Àrea que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Expedient número: 12/2016

 

2.- Objecte del contracte.

L'objecte de la licitació és l'atorgament de les autoritzacions municipals per a l'explotació dels serveis de temporada per les platges i la zona marítimo-terrestre Begur, per concessió, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris d'adjudicació.

 

3.- Duració del contracte

L'autorització d'explotació dels serveis de temporada de les platges de Begur comprendrà les quatre temporades de 2017 a 2020, en el període de l'1 de maig al 31 d'octubre, o el que quedi determinat en el Pla d'Usos i Serveis de Temporada corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 92.3 de la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions Públiques.

 

4.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Mesa de Contractació: Sí

 

5.- Preu de licitació

El que s'estableix a la clàusula 4.1. per cada servei.

 

6.- Model de proposició i documentació exigida.

S'ajustarà al previst a la clàusula VUITENA, del Plec de Clàusules Administratives.

 

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Begur Domicili: Plaça L'Església,8 de Begur CP 17255

b) Telèfon i fax: 972 62 40 20 - 970 62 35 88

c) E-mail: secretaria@begur.cat

d) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

8.- Termini de presentació de proposicions.

Els licitadors presentaran les pliques a l'Ajuntament de Begur de les 9 a les 13 hores, de dilluns a divendres, durant el termini d'un mes següent a la publicació del darrer anunci en el DOGC o en el BOP.

 

9.- Lloc de Presentació.

Personalment a l'Ajuntament de Begur o per qualsevol dels altres mitjans previstos a la Legislació vigent.

 

10.- Garanties.

No s'exigeix garantia provisional. La garantia definitiva és el 5% de l'import de l'adjudicació, exclòs l'IVA.

 

11.- Obertura d'ofertes.

L'obertura d'ofertes tindrà lloc segons es detalla a la clàusula DESENA del Plec.

 

12.- Despeses d'anuncis.

L'import màxim de les despeses de publicitat a càrrec dels adjudicataris serà de 460eur.

 

Begur, 5 de gener de 2017

 

Joan Manel Loureiro Vall

Alcalde