Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública l'adjudicació d'un contracte d'obra (exp. 2016/06)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Institut Català d'Oncologia
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Català d'Oncologia.

b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Servei Generals i Infrastructures.

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1. Dependència: Servei de Contractació

c.2. Adreça: Avinguda Gran Via de l'Hospitalet 199-203

08908 L'Hospitalet de Llobregat

c.3. Tel.: 93.260.70.62

c.4. Fax: 93.260.78.11

c.5. Correu electrònic: contractacioadministrativa@iconcologia.net

c.6. Adreça Internet perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat

c.7. Data límit d'obtenció d'informació de documentació i informació: Fins la data límit de presentació d'ofertes.

d) Número d'expedient: 2016/06

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Obres

b) Descripció: Obres per la execució parcial de les Noves Consultes externes de l'ICO-Hospitalet

c) Divisió per lots i número de lots: No

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària no harmonitzada.

b) Procediment: Obert.

c) Naturalesa: Obres

 

4. Adjudicació:

a) Adjudicatari: TOP CONTRATAS Y OBRAS, S.L

b) Pressupost Adjudicació: 234.215,70 eur (IVA exclòs).

c) Data d'adjudicació: El Consell d'Administració de l'Institut Català d'Oncologia va resoldre adjudicar aquest contracte en data 30 de juny de 2016.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 4 d'octubre de 2016

 

Carles López Escalera

Director econòmic financer de l'Institut Català d'Oncologia