Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI relatiu a l'aprovació de la modificació de l'annex I de la Disposició general de creació de fitxers
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Per acord del Ple de la Junta de Veïns de l'EMD de Valldoreix, de data 29 de setembre de 2016, s'ha acordat modificar l'annex I de la Disposició General de Creació de Fitxers, amb les esmenes detectades per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i s'obre un termini d'informació pública de 30 dies hàbils als efectes de què es puguin presentar reclamacions, i si no se'n formula cap durant l'esmentat termini es considerarà definitivament aprovada la disposició sense necessitat de cap més acord, ni publicació.

 

Disposició General de Creació de Fitxers

L'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques, només pot fer-se mitjançant una disposició general publicada al diari oficial corresponent. En el cas dels ens locals, la disposició dels fitxers es pot aprovar per ordenança del ple de la corporació.

L'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (en endavant, "EMD Valldoreix") és un organisme públic i la creació, modificació i supressió dels seus fitxers que continguin dades personals, està subjecte a la competència de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades d'acord amb la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La Disposició general s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i també se n'ha de publicar una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, la inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya s'ha de realitzar en el termini de 30 dies des de la publicació de la Disposició general al BOPB, i en la notificació dels fitxers s'ha d'indicar el diari oficial, o bé adjuntar una còpia de la publicació de la disposició o l'acord de creació.

Als fitxers amb dades personals creats i gestionats per EMD Valldoreix, als efectes de garantir-ne la integritat i confidencialitat, els serà aplicable allò establert al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

D'acord a les normes esmentades, l'EMD Valldoreix va procedir a aprovar en el Ple de 19 de maig de 2016, la Disposició General de Creació de Fitxers que va ser publicada al BOPB el dia 30 del mateix mes i any. El 27 de juliol de 2016, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, va remetre a l'EMD Valldoreix un escrit amb les esmenes a incloure a la esmentada Disposició General. A través de la present Disposició General, es procedeix a la correcció de les citades esmenes així com, en els casos que així s'indica, el nom correcte amb que han de ser inscrits els fitxers. Així mateix, s'ha especificat per tots els fitxers, si existeix o no transferència internacional de dades.

Aquesta Disposició General completa, en tot allò que no va ser inclòs en la notificació de l'APDCAT, la Disposició General publicada al DOPB de 30 de maig de 2016, que es manté vigent en tot el que no contradigui la present Disposició General.

 

Article 1. Responsable dels fitxers.

Els fitxers amb dades de caràcter personal creats per aquesta disposició general, son responsabilitat de EMD Valldoreix, segons la definició atorgada a aquest concepte en la normativa vigent.

 

Article 2. Normativa aplicable.

Els fitxers responsabilitat de EMD Valldoreix en relació a l'activitat que presta, estan regits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Article 3. Creació de fitxers.

Mitjançant aquesta disposició es procedeix a la creació dels següents fitxers:

- Fitxer de registre d'entrada i sortida de documents.

- Fitxer de comptabilitat.

- Fitxer d´obres, activitats i instal·lacions.

- Fitxer de recursos humans i Currículums Vitae.

- Fitxer de padró tributari i contribuents.

- Fitxer de gestió d'expedients.

- Fitxer de registre d'associacions.

- Fitxer de registre d'interessos del president i els vocals.

- Fitxer d'usuaris dels serveis municipals de biblioteca.

- Fitxer d'usuaris dels serveis de cultura.

- Fitxer d'usuaris de l'àrea de joventut.

- Fitxer de videovigilància.

- Fitxer d'usuaris dels serveis d'escola bressol.

- Fitxer d´usuaris de l´escola de música.

- Fitxer d'usuaris del complex esportiu.

 

Article 4. Contingut dels fitxers.

A l'annex d'aquesta Disposició s'estableix, per a cada fitxer, la seva denominació, la finalitat i els usos previstos; les persones i els col·lectius afectats o obligats a subministrar dades de caràcter personal; el procediment de recollida de les dades de caràcter personal; l'estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter personal que contenen; les cessions de dades previstes i, si escau, les transferències de dades que es prevegin a països tercers; l'òrgan responsable dels fitxers davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; i les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible.

 

Article 5. Mesures tècniques i organitzatives.

Les persones titulars dels òrgans responsables dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, especificats en l'annex d'aquesta Disposició, han d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat de conformitat amb el nivell assignat i la integritat de les dades, així com totes les mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de la ciutadania reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i en la resta de la normativa d'aplicació.

 

 

Annex. Correcció de la Disposició General publicada al DOPB de 30 de maig de 2016 dels Fitxers que contenen dades de EMD Valldoreix:

 

a) Fitxer de registre d'entrada i sortida de documents:

- Sistema de tractament: mixt.- Dades especialment protegides recollides:

a) Dades de salut.

- Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa de cada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableix l´article 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

b) Fitxer de comptabilitat:

- Sistema de tractament; mixt.

- Cessions de dades de caràcter personal: Entitats bancàries (en virtut del que estableix l´article 11.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

c) Fitxer d´obres, activitats i instal·lacions:

- Nom del fitxer: Fitxer de gestió d'obres, activitats i instal·lacions.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d´obres, activitats i instal·lacions.

- Sistema de tractament; mixt.

- Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa de cada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableix l´article 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

d) Fitxer de Recursos Humans i Currículums Vitae:

- Nom del fitxer: Fitxer de gestió de recursos humans i currículums vitae.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer de recursos humans i currículums vitae.

- Sistema de tractament; mixt.

- Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal:

a) Sancions i actes disciplinaris.

- Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents (en virtut del que estableix l´article 37 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l´article 75.7 Llei 7/1985, d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local). Cessions de dades previstes per l'art.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, emparades pel principi de publicitat activa.

- Nivell de mesures de seguretat: Nivell mig.

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

e) Fitxer de Padró Tributari i de Contribuents:

- Nom del fitxer: Fitxer de gestió de padró tributari i de contribuents.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer de padró tributari i contribuents.- Sistema de tractament; mixt.

- Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: La forma de recollir les dades per part de l'Entitat serà personalment a través d'una altra administració o d'ofici mitjançant formularis en paper o en suport informàtic.

- Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa de cada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableix la Llei 57/2003 de 17 de desembre, General Tributària).

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

f) Fitxer de Gestió d'Expedients:

- Sistema de tractament; mixt.

- Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa de cada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableix l´article 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

g) Fitxer de Registre d'Associacions:

- Sistema de tractament; mixt.

- Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents, en funció de la naturalesa de cada expedient, així com d'altres interessats en processos administratius de concurrència (en virtut del que estableix el Decret 206/1999 de 27 de juliol. Reglament d´Organització i Funcionament del Registre d´Associacions).

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

h) Fitxer de Registre d'Interessos:

- Nom del fitxer: Fitxer de registre d'interessos dels vocals.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer de registre d´interessos del president i els vocals.- Sistema de tractament; mixt.

- Cessions de dades de caràcter personal: Altres administracions públiques competents (en virtut del que estableix l´article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l´article 75.7 Llei 7/1985, d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local). Cessions de dades previstes pels arts.45 i 46 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, emparades pel principi de publicitat activa.

- Nivell de mesures de seguretat: Nivell mig.

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

i) Fitxer de Gestió dels usuaris dels serveis de la Biblioteca:

- Nom del fitxer: Fitxer de gestió dels usuaris dels serveis de la Biblioteca.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d´usuaris dels serveis municipals de biblioteca.

- Sistema de tractament; mixt.

- Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal.

- Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

j) Fitxer de Gestió dels usuaris dels serveis de Cultura:

- Nom del fitxer: Fitxer de gestió dels usuaris dels serveis de Cultura.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d´usuaris dels serveis de cultura.- Sistema de tractament; mixt.

- Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal.

- Cessions de dades de caràcter personal: no es produeixen.

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

k) Fitxer de Gestió d´usuaris de l'àrea de Joventut:

- Nom del fitxer: Fitxer de gestió d'usuaris de l'àrea de joventut.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d´usuaris de l´àrea de joventut.

- Sistema de tractament; mixt.

- Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal.

- Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

l) Fitxer de Videovigilància:

- Sistema de tractament; automatitzat.

- Procedència de les dades: El propi interessat.

- Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

m) Fitxer d'Usuaris dels serveis d'escola Bressol:

- Nom del fitxer: Fitxer de gestió d'usuaris dels serveis d'escola Bressol.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d´usuaris dels serveis d´escola bressol.

- Sistema de tractament; mixt.

- Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

n) Fitxer Escola de Música:

- Nom del fitxer: Fitxer de d'usuaris de l'Escola de música.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d´usuaris de l´escola de música.

- Sistema de tractament; mixt.

- Cessions de dades de caràcter personal: no es produeix.

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

o) Fitxer d'Usuaris del Complex Esportiu:

- Nom del fitxer: Fitxer de gestió d'usuaris del Complex esportiu.

- S´informa que el nom correcte d´aquest fitxer i amb el que ha de quedar registrat és: Fitxer d´usuaris del complex esportiu.

- Sistema de tractament; mixt.

- Cessions de dades de caràcter personal; no es produeix.

- Transferència internacional de dades: no es produeix.

 

Valldoreix, 4 d'octubre de 2016 Josep Puig i Belman

President