Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual s'exposa a informació pública la Resolució per la qual s'acorda l'inici del procediment de declaració de dos espais amb un cel nocturn de qualitat al municipi de Saldes
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat


Se sotmet a informació pública la Resolució per a la qual s'acorda l'inici del procediment de declaració de dos espais amb un cel nocturn de qualitat al municipi de Saldes així com la documentació complementària (Pla de prevenció de la contaminació lumínica).

La documentació és a disposició del públic a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona), als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'Alt Pirineu i Aran (ptge. Alzina, 3, 25700 la Seu d'Urgell), a Barcelona (c. Aragó, 244-248 08007 Barcelona); a la Catalunya Central (c. Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa); a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona); a Lleida c. Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida); a Tarragona (c. Anselm Clavé, 1, Casa Gasset, 43004 Tarragona); a les Terres de l'Ebre (av. Generalitat, 116, 43500 Tortosa). També es pot consultar a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/informaciopublica). El termini per presentar al·legacions és d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2016

 

Mercè Rius i Serra

Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

 

 

Annex


RESOLUCIÓ de 4 d'octubre, per la qual s'acorda l'inici del procediment de declaració de dos espais amb cel nocturn de qualitat al municipi de Saldes.

 

Antecedents

1. L'Ajuntament de Saldes ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat que tres àrees del seu terme municipal es declarin espais amb un cel nocturn de qualitat.

2. L'Ajuntament de Saldes ha presentat un pla de prevenció de la contaminació lumínica que incorpora les mesures específiques necessàries per mantenir la condició de qualitat del cel nocturn de les àrees següents:

   - Antiga Casa del Guarda Forestal (situada en sòl urbà o urbanitzable).

   - Mirador de Gresolet (situada en sòl no urbanitzable).

   - Plaça de l'Espà (situada en sòl no urbanitzable).

3. D'acord amb el que estableix l'article 8.3 del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, el director o la directora general competent en matèria de contaminació lumínica té la competència, únicament, per declarar espais amb un cel nocturn de qualitat les zones del mirador de Gresolet i de la plaça de l'Espà, ambdues situades en sòl no urbanitzable.

4. S'ha comprovat que les zones del mirador de Gresolet i de la plaça de l'Espà compleixen:

Els requisits dels articles 8.1.a) i 8.1.c) del Decret 190/2015, de 25 d'agost, respectivament, ja que el mirador de Gresolet està situat dins el Parc del Massís del Pedraforca, el qual està integrat dins la xarxa Natura 2000 i forma part dels espais naturals de protecció especial i, pel que fa a la plaça de l'Espà, es tracta d'una àrea de sòl no urbanitzable dins del nucli urbà, similar a un parc o zona enjardinada.

Els requisits dels articles 8.2.a) i 8.2.b) del Decret 190/2015, de 25 d'agost, ja que les zones són accessibles a la ciutadania en general i el valor de brillantor del fons del cel al zenit en horari de nit és igual o superior als 20 mag.arcsec-2.

5. El 21 de setembre de 2016, el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, un cop revisada la documentació presentada, emet informe favorable sobre la proposta de l'Ajuntament de Saldes, ja que es considera de gran interès per preservar la qualitat del cel nocturn de la zona.

 

Fonaments de dret

1. L'article 8 del Decret 190/2015, de 25 d'agost, determina les àrees que poden tenir la consideració d'espai amb un cel nocturn de qualitat, i estableix els requisits i el procediment per declarar els espais amb un cel nocturn de qualitat, així com l'òrgan competent per a la seva declaració.

2. El Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

1. Iniciar el procediment de declaració d'espais amb un cel nocturn de qualitat per a les àrees identificades en els plànols inclosos a l'annex d'aquesta Resolució, que es detallen a continuació:

   - Mirador de Gresolet.

   - Plaça de l'Espà.

 

2. Iniciar el procediment d'aprovació del Pla de prevenció de la contaminació lumínica presentat per l'Ajuntament de Saldes.

 

3. Donar audiència a les persones físiques i jurídiques que puguin estar interessades en aquest procediment.

 

4. Sotmetre aquesta Resolució al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes. La Resolució i la resta de documentació de l'expedient es poden consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat: http://territori.gencat.cat/informaciopublica

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2016

 

Mercè Rius Serra

Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

 

 

Annex

Proposta de delimitació d'espais amb un cel nocturn de qualitat al terme municipal de Saldes

 

   1- Mirador de Gresolet

   2- Plaça de l'Espà

 

file
 

1- Mirador de Gresolet

 

file
   

2- Plaça de l'Espà

 

file