Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres cofinançat amb fons FEDER (exp. 11/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, C/ Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona.

b) Dependències que tramiten l'expedient: Serveis Generals i Serveis Jurídics.

c) Obtenció de documentació i informació: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, C. Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona: telèfon 93.316.00.04 (aspectes de contractació) iferrer@prbb.org; i telèfon 93.316.00.00 (aspectes tècnics) serveisgenerals@prbb.org; Fax 93 316 00 19 i al perfil del contractant https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/prbb

d) Data límit per obtenir els documents i la informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

e) Número d'expedient: 11/2016

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: obres

b) Objecte del contracte: Obres d'adequació d'espais científics de l'edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, al carrer del Doctor Aiguader, 88 de Barcelona (CPV: 45214620-2 Treballs de construcció d'instal·lacions per a recerca i assaig)

c) Termini màxim d'execució: 9 mesos des de l'acta de comprovació del replanteig.

d) Admissió de pròrroga: No.

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació, que en la seva totalitat són quantificables de forma automàtica, es troben detallats i ponderats a l'annex 5 del plec de clàusules administratives i són els següents:

- Oferta econòmica: fins a 80 punts (vegeu fórmula en el plec).

- Ampliació del termini de garantia: fins a 20 punts (vegeu fórmula en el plec).

 

4. Valor estimat del contracte: UN MILIÓ TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.384.236,50 eur), IVA exclòs.

 

5. Pressupost base de licitació:

Import net: UN MILIÓ TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.384.236,50 eur), IVA exclòs.

IVA: 21%

Import total: 1.674.926,17eur

 

6. Garanties:

a) Provisional: No es requereix

b) Definitiva: 5% de l'import resultant de l'adjudicació, no inclou l'IVA

 

7. Condicions especials d'execució amb caràcter d'obligació essencial: Les obligacions de presentació del llistat detallat d'empreses subcontractistes o subministradores i del document acreditatiu del compliment efectiu dels terminis d'abonament es consideren condicions essencials d'execució, previstes a la clàusula 34.8 del plec de clàusules administratives.

 

8. Requisits específics de l'empresa contractista:

a) Solvència

a.1) La solvència de les empreses licitadores s'acreditarà mitjançant la corresponent classificació empresarial en tots els grups, subgrups i categories següents de conformitat amb l'article 65.1.a del TRLCSP i 67.3.b.1 del RGLCAP:

- Grup C, subgrup 4, categoria 3

- Grup J, subgrup 2, categoria 3

a.2) Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica exigibles a les empreses licitadores no obligades al requisit de classificació (d'acord amb els articles 75.1a), 76.1a) i 67.3b):   - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis, dels darrers tres anys, essent l'any de major volum dels tres últims conclosos, com a mínim, d'import igual o superior a 2.076.354,75eur, a acreditar mitjançant l'aportació dels comptes anuals aprovats dipositats al Registre mercantil (o Registre oficial corresponent). La inscripció al RELI o ROLECE de l'empresa licitadora servirà per acreditar les condicions de solvència econòmica i financera.

   - Solvència tècnica: Llistat de les obres executades en el curs dels deu anys anteriors, corresponents al mateix tipus o naturalesa al qual correspon l'objecte del contracte, avalat per certificats de bona execució per a les obres més importants. Els certificats hauran d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. En l'any de major execució del període de deu anys indicat, les empreses licitadores hauran d'acreditar com a executat, mitjançant els certificats abans esmentats, un import anual acumulat mínim de 968.965,55 eur, IVA exclòs, en treballs dels grups i/o subgrups de classificació empresarial exigibles per a aquest contracte. Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte, s'atendrà al grup i subgrup de classificació als què pertanyen uns i altres. La inscripció al RELI de l'empresa licitadora servirà per acreditar les condicions de solvència tècnica. Les empreses inscrites al ROLECE han d'aportar la documentació acreditativa de la solvència tècnica d'acord amb la clàusula desena.

b) Contracte reservat: No.

 

9. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: fins a les 12 h del dia 14 de novembre de 2016.

b) Documentació a presentar: Sobre A (documentació general), sobre B (documentació prevista a la clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques juntament amb la proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica).

c) Lloc de presentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta quarta.

d) Termini durant el qual l'empresa licitadora està obligada a mantenir la seva oferta: 4 mesos des de l'obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants o alternatives: no s'admeten.

 

10. Obertura de les proposicions: L'acte d'obertura del sobre B (a valorar segons criteris automàtics) tindrà lloc a les 10h. del 21 de novembre de 2016, a la seu del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, c/ Dr. Aiguader 88, 4ª planta, 08003 Barcelona.

 

11. Despeses dels anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, fins al límit màxim de 1200 euros.

 

12. Els plecs d'aquesta licitació es poden obtenir a l'adreça d'internet del Perfil de Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/prbb

 

13. Aquestes obres seran cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un 50% del cost subvencionable, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. El finançament restant procedirà dels recursos propis del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2016

 

Margarita Sala Azón

Administradora general