Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament del registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Terrassa


El Ple de l'Ajuntament de Terrassa en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2016, adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovar inicialment la modificació del Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial de Terrassa.

La proposta s'exposa a informació pública en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Terrassa, pel termini de 30 dies a comptar des del dia següent a la darrera publicació, perquè puguin presentar-se en el seu cas reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas que no se'n produeixi cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

El text del Reglament es pot consultar al Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=827980001


 

Terrassa, 4 d'octubre de 2016

 

Isidre Colas Castilla

Secretari general accidental