Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de les bases per atorgar beques esportives per al curs 2016-2017
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
El Ple de la Corporació, en sessió de 21 de setembre de 2016, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de fomentar projectes i activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció de l'esport entre persones en risc d'exclusió social per al curs escolar 2016-2017.

Pel present anunci, d'acord amb l'article 124.2 del ROAS, s'informa que es procedeix a la seva integral publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que s'hi puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin adients. De no formular-se-n'hi, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

Les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de fomentar projectes i activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció de l'esport entre persones en risc d'exclusió social per al curs escolar 2016-2017, es podran consultar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 d'octubre de 2016.

 

Sant Pere de Riudebitlles, 4 d'octubre de 2016

 

Rosa Maria Esteve Nadal

Alcaldessa