Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Per Decret de l'Alcaldia núm. 1000/2016 de data 3 d'octubre de 2016 s'ha procedit a l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per a l'exercici 2016, tal i com es detalla a continuació:

 

" Identificació de l'expedient

Oferta Pública d'Ocupació per l'exercici 2016.

 

Relació de fets

1. Vist que l'article 18.4 de la llei 30/1984, de 2 d'agost, disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que no es puguin cobrir amb els efectius de personal existents seran objecte d'oferta pública d'ocupació.

2. Vista la Llei 48/2015, de pressupostos generals de l'Estat per al 2016, referent a l'Oferta d'Ocupació Pública.

3. Vist l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2015, pel qual s'aprova definitivament el pressupost d'aquest Ajuntament per a l'any 2016.

4. Vist l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 25 de febrer de 2016, en relació a donar compliment a l'article 20.Uno.2.c) de la Llei General de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2016 per a la reposició de dues places d'agent de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament.

5. Vist que amb data 13 de setembre de 2016, amb el número 12.386 del registre d'entrada, va ser notificat a l'Ajuntament l'informe favorable emès pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 

Fonaments de dret

Vist que l'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que l'alcaldia és l'òrgan competent per aprovar l'oferta pública d'ocupació.

Vist el que disposen els article 57 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Vist el disposat a la Llei General de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2016, en el seu article 20.Uno.2.c) i també el disposat en el mateix article en el seu punt "Cinco", que disposa que la validesa de l'autorització al qual fa referència el un "Uno.2"estarà condicionada a que les places resultants de l'aplicació de la taxa de reposició s'incloguin en una Oferta de Treball Públic aprovada per l'òrgan competent i publicar-se en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma abans d'acabar l'any 2016.

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides.

 

Resolc:

 

Primer.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'aquesta Corporació per a l'any 2016, constituïda per les places que figuren a l'annex de la present resolució.

 

PERSONAL FUNCIONARI

 

ESCALA

SOTS-ESCALA

DENOMINACIÓ

P

TL

PI

NIVELL DE TITULACIÓ

PROVISIÓ

Administració Especial

Serveis Especials

Agent de Policia

2

2

0

Graduat Escolar, Formació Professional de 1r. grau o equivalent

Concurs-oposició

 

E: ESCALA; SE: SOTSESCALA: D: DENOMINACIÓ: P: PLACES; TL: TORN LLIURE; PI: PROMOCIÓ INTERNA;

NT: NIVELL DE TITULACIÓ; P:PROVISIÓ 

Segon.- Procedir a donar-ne l'oportuna publicitat, de conformitat amb la legislació vigent i trametre l'oferta als òrgans competents de les diferents administracions.

Palau-solità i Plegamans, 3 d'octubre de 2016 (signat l'Alcaldessa Sra. Teresa Padrós Casañas)".

 

El que es fa públic en compliment del que disposen els articles 57 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

 

Palau-solità i Plegamans, 4 d'octubre de 2016

 

Teresa Padrós Casañas

Alcaldessa