Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre informació pública de l'Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i, particularment, del mosquit tigre (exp. 4-2016 OERM)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Montcada i Reixac
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 30 de juny de 2016, ha acordat aprovar inicialment el projecte d'ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i, particularment, del mosquit tigre (Aedes Albopictus).

Així mateix, es sotmet l'expedient (000004/2016-OERM) a informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies a fi que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.

Es considerarà definitivament aprovada aquesta Ordenança, sense necessitat d'un nou acord, si durant el termini d'informació pública no s'hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriments.

La qual cosa es fa pública pel seu general coneixement.

 

Montcada i Reixac, 4 d'octubre de 2016

 

Laura Campos Ferrer

Alcaldessa