Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre concurs per a la contractació de les pòlisses d'assegurances de responsabilitat patrimonial i civil i de danys materials a béns mobles i immobles que integren el patrimoni de l'Ajuntament (exp. SE-CSE-2016/027)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Seu d'Urgell


En compliment de l'acord de la Junta de Govern Local, pres en sessió de 03.10.2016, es convoca la licitació per al contracte següent:

 

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de La Seu d'Urgell

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

c) Número d'expedient: SE-CSE-2016/027

 

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D'ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I CIVIL DE L'AJUNTAMENT I DE DANYS MATERIALS A BÉNS MOBLES I IMMOBLES QUE INTEGREN EL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT.

b) Termini i durada del contracte: 2 anys, amb possibilitat de pròrroga d'1 any més màxim.

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert amb valoració de més d'un criteri

c) Forma: Concurs

 

4. Pressupost base de licitació.

Preu base de licitació anual (no s'aplica IVA): 64.000,00 eur

 

5. Garanties.

Provisional: cap

Definitiva: 5 % del l'import d'adjudicació per la durada màxima, exclòs l'IVA (Vegi's la base 10.2 del plec de condicions econòmico-administratives).

 

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat : Secretaria de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell

b) Domicili: Pl. dels Oms, 1

c) Localitat i codi postal: La Seu d'Urgell, 25700

d) Telèfon: 973/35-00-10

e) Telefax: 973/35-01-65

f) Internet: http://www.laseu.org

g) Data límit d'obtenció de documents i informació: El darrer dia per presentar les pliques.

 

7) Requisits específics del contractista.

a) Classificació: (grups, subgrups i categories) No aplicable.

b) Altres requisits: ---.

 

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: La presentació de proposicions s'efectuarà al registre general de l'Ajuntament, en l'horari d'oficina (de 9.00h a 14.00h de dilluns a divendres) dins dels 15 dies naturals següents al de la darrera publicació dels anuncis oficials.

b) Documentació a presentar: Vegi's la base Onzena del plec de condicions econòmico-administratives)

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de La Seu d'Urgell

2. Domicili: Pl. dels Oms, 1

3. Localitat i codi postal: La Seu d'Urgell, 25700

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta (concurs): -

e) Admissió de variants (concurs): No.

 

9. Obertura d'ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de La Seu d'Urgell

b) Domicili: Pl. dels Oms, 1

c) Localitat: La Seu d'Urgell

d) Data: Vegi's la base Dotzena del plec de condicions econòmico-administratives.

e) Hora: 12.00h.

 

10. Despeses d'anuncis.

A càrrec de l'adjudicatari.

 

La Seu d'Urgell, 4 d'octubre de 2016
Albert Batalla Siscart

Alcalde