Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'obra ordinària municipal Urbanització de la plaça dels Ametllers (exp. 364/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Celrà


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 d'octubre de 2016, ha aprovat inicialment el projecte d'obra ordinària municipal titulat "Urbanització de la Plaça dels Ametllers", redactat per l'arquitecta Sra. Montse Llorens i amb un pressupost d'execució per contracte de 25.229,57 Euros, IVA exclòs (30.527,78 Euros, IVA inclòs).

D'acord amb el que disposen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 37.1 i 2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte esmentat se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació, perquè qualsevol persona el pugui examinar i formular-hi les al·legacions que consideri oportunes. El projecte es pot consultar a la Secretaria de la corporació. 

Celrà, 4 d'octubre de 2016

 

Daniel Cornellà Detrell

Alcalde