Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte del servei públic, per procediment obert, per a la recollida i transport de residus
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Besalú
El Ple de la Corporació, a la sessió ordinària de 25 de juliol del 2016, per unanimitat dels presents va acordar l'aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, per al procediment obert, per a la recollida i transport de residus, que mitjançant aquest anunci s'exposen al públic de conformitat amb l'article 142 i 159 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

 

Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació.

a) Organisme: Ajuntament de Besalú.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Ajuntament de Besalú.

2. Domicili: Plaça Llibertat, 1

3. Localitat i Codi postal: Besalú-17850

4. Telèfon: 972590225

5. Fax: 9721590411

6. Correu electrònic: ajuntament@besalu.cat

7. Adreça d'internet del perfil del contractant: www.besalu.cat

8. Data límit d'obtenció de la documentació i informació 20 dies hàbils.

d) Número d'expedient: CS-1/2016

 

1. Objecte del contracte

a) Tipus: contracte de servei públic

b) Descripció de l'objecte: La prestació del servei públic de recollida d'escombraries

 

2. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

 

3. Import del contracte:

a) Import total: UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-DOS MIL CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.232.140,92 eur) (IVA exclòs).

 

4. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: El termini per presentar les corresponents proposicions serà de 52 dies naturals, comptats des de la tramesa de l'anunci a l'Oficina de publicacions oficials de la Unió Europea (DOUE) d'acord amb l'article 159 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

b) Modalitat de presentació: En tres sobres tancats, 1,2 i 3.

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Ajuntament de Besalú.

2. Domicili: Plaça Llibertat, 1

3. Localitat i Codi postal: Besalú-17850

4. Telèfon: 972590225

5. Fax: 9721590411

6. Obertura d'ofertes:

a) Adreça: Ajuntament de Besalú

b) Localitat i Codi Postal: Besalú 17850

c) Data i hora. Es notificarà als licitadors.

 

Besalú, 4 d'octubre de 2016

 

Lluís Guinó i Subirós

Alcalde