Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de les bases i convocatòria per a la formació d'una borsa de treball en la categoria d'auxiliars de servei
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de setembre de 2016, va aprovar les bases i convocatòria del procés per a la per a la formació d'una borsa de treball en la categoria d'auxiliars de serveis, per cobrir interinatges o contractacions laborals, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir necessitats de personal urgents i inajornables que afectin al serveis públics essencials.

Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria van aparèixer publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 3 d'octubre de 2016.

El termini per a la presentació d'instàncies començarà a l'endemà d'aquesta publicació en aquest diari i durant el termini de vint dies naturals.

La resta de notificacions i comunicacions relacionades amb aquest procés només es farà en el Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació (http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp), en els termes previstos a l'article 59.5, b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. També es donarà publicitat a la pàgina web de l'Ajuntament: www.esplugues.cat.

 

Esplugues de Llobregat, 4 d'octubre de 2016

 

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa