Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació del contracte de manteniment i gestió del cementiri municipal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
04/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Blanes
1. Entitat adjudicadora:


a) Organisme: Ajuntament de Blanes.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Servei de Contractació

2) Domicili: Passeig de Dintre, 29, 1 Planta

3) Localitat i codi postal: Blanes 17300

4) Telèfon: 972379342

5) Telefax: 972350677

6) Correu electrònic: contractacio@blanes.cat

7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.blanes.cat/perfilcontractant i www.seu.cat/blanes

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins la data límit de presentació de les ofertes.

d) Número d'expedient: 5275/2016.


2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: serveis.

b) Descripció: manteniment i gestió del cementiri municipal.

c) Lloc d'execució: Blanes.

d) Termini d'execució: dos anys a comptar des de la data que consti en la formalització del contracte

e) Admissió de pròrroga: dos anys més.

f) CPA-2008: 96.03.11 - CPV: 98370000-7


3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: els que s'estableixen a la clàusula 11 del plec de clàusules.

 

4. Valor estimat del contracte: 272.640,00 euros, IVA exclòs.


5. Preu:

Import màxim anual de 82.473,60 euros, dels quals 68.160,00 euros corresponen a base i 14.313,60 euros a IVA.

 

6. Garantia exigida:

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

 

7. Requisits específics del contractista:

La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional que s'estableixen a la clàusula 8 del plec de clàusules.


8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al DOGC.

b) Modalitat de presentació: la que es detalla a la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Registre de Pliques - Servei de Contractació (de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores).


9. Obertura d'ofertes: es publicarà la data al Perfil del Contractant.

 

10. Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

Blanes, 4 de gener de 2017

 

Miquel Lupiáñez Zapata

Alcalde