Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre modificació del temari de l'annex 1 del procés, per promoció interna, de dues places vacants de caporal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
04/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Pel qual es fa públic que per la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2016 s'ha aprovat la rectificació del temari de l'annex 1 de les bases específiques del procés, per promoció interna, de dues places vacants de caporal.

 

Ra248-16- Exp. 2131/16

 

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2016 es van aprovar les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió per promoció interna de dues places vacants de caporal de la policia local, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per l'any 2016.

Vist l'escrit de la secció sindical de la UGT/FSP on posen de manifest que s'han detectat dues errades materials en el temari de l'annex 1 de les esmentades bases, concretament en els temes 10 i 18.

Per tot l'exposat, i vist l'informe del departament de Recursos Humans, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels acords següents;

 

PRIMER.- Modificar el temari de l'annex 1 de les Bases específiques del procés selectiu per a la provisió per promoció interna de dues places vacants de caporal de la policia local, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per l'any 2016 d'acord al següent detall:

 

En el tema 10, ON DIU:

"10. El Codi penal: delictes i faltes i penes."

HA DE DIR:

"10. El Codi penal: delictes i penes."

 

En el tema 18, ON DIU:

"18. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer."

HA DE DIR:

"18. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març."

 

SEGON.- Notificar aquests acords a la secció sindical de la UGT/FSP i a la Junta de Personal i publicar la correcció d'errades al DOGC.

 

Olesa de Montserrat, 4 de gener de 2017

 

Pilar Puimedon Monclús

Alcaldessa