Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre publicació d'unes bases de subvencions
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
04/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Ascó
Per mitjà d'aquest anunci es fa avinent que al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 244, de data 27 de desembre de 2016, apareixen publicats els acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament d'Ascó, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2016, pel qual s'aproven inicialment les Bases reguladores d'ajuts als estudis, Bases reguladores de subvencions per a activitats comercials, industrials, professionals i per la autoocupació al municipi d'Ascó, Bases reguladores de subvencions per al pagament del lloguer a persones joves d'Ascó i la modificació de les Bases reguladores de subvencions per a les persones usuàries del servei d'assistència domiciliària (ROASSA) i se sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies.

 

Ascó, 4 de gener de 2017

 

José M. Buixeda Ruana

Alcalde