Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de subministrament (exp. BE-2016-2643)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
--1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Passeig del Taulat 266-270, 08019 Barcelona. Telèfon: 93.483.10.00. Fax: 93.483.15.09

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni
--2 Objecte del contracte

a) Descripció: Subministrament de l'equipament de maquinària de cuina de les Residències i Centres de Dia per a Gent Gran de Sant Cugat del Vallès i de Figueres.

Codi CPA: 27.51 Electrodomèstics

Codi CPV: 39711000-9 Aparells electrodomèstics destinats a aliments

b) Termini d'execució: 24 dies hàbils, a partir de l'endemà de la data de signatura de l'acta d'inici del subministrament, que es formalitzarà en el termini màxim d'un mes des de la data de signatura del contracte.

c) Número d'expedient: BE-2016-2643
--3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària, anticipada de despesa.

b) Procediment: obert.

c) Forma d'adjudicació: varis criteris.

 

--4 Preu del contracte

a) Pressupost de licitació: 111.581,90 euros, IVA del 21% no inclòs.

Lot 1 RGG i CD de Sant Cugat del Vallès (Santa Rosa): 58.155,40 euros

Lot 2 RGG i CD de Figueres (Els Arcs): 53.426,50 euros

b) Valor estimat del contracte (sense IVA, eventuals pròrrogues i opcions incloses): 111.581,90 euros.

 

--5 Garanties

a) Garantia provisional: No es requereix.

b) Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació

 

--6 Obtenció d'informació i documentació

a) Lloc: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 16a, Servei de Contractació i Patrimoni. La documentació també pot obtenir-se a la web http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf.

b) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

--7 Requisits específics del contractista

a) Classificació: no s'exigeix.

b) Solvència:

b.1) Solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis de l'empresa dels 3 darrers exercicis tancats, en què la mitjana dels imports dels 3 exercicis haurà de ser igual o superior a l'import del lot o sumatori dels lots als quals presenta oferta, IVA inclòs.

Si amb la presentació dels comptes anuals del darrer exercici econòmic tancat ja s'arribés al llindar esmentat no serà obligatori presentar els comptes dels exercicis anteriors. En cas que amb aquest exercici no s'arribi al llindar caldrà aportar comptes d'exercicis anteriors (2n i/o 3r anterior).

No s'admetrà l'empresa que presenti un patrimoni net negatiu.

b.2) Solvència tècnica:

L'import executat en subministraments d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, realitzats en l'any de major execució, dins dels darrers 5 anys ha de ser igual o superior a:

Lot 1 RGG i CD de Sant Cugat del Vallès (Santa Rosa): 55.247,63 euros

Lot 2 RGG i CD de Figueres (Els Arcs): 50.755,18 euros

En cas de presentar oferta en més d'un lot, l'import executat ha de ser igual o superior al sumatori previst del conjunt d'aquests lots

 

--8 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 14 hores del dia 7 de novembre de 2016.

b) Documentació a presentar: en tres sobres (A, B i C) requerits a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars

c) Lloc de presentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, a la planta 16a, al Servei de Contractació i Patrimoni

 

--9 Obertura de les proposicions.

a) Obertura de les ofertes tècniques: el sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar d'acord amb un judici de valor i que es relacionen al punt 10.a d'aquest anunci.

L'acte públic d'obertura dels sobres B tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1, a les 10 hores del dia 11 de novembre de 2016.

b) Obertura de les ofertes econòmiques: el sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar de forma automàtica i que es relacionen al punt 10.b d'aquest anunci.

L'acte públic d'obertura dels sobres C tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1 i la data es farà pública al perfil del contractant de l'òrgan de contractació, un cop valorada la documentació continguda als sobres B.

 

--10 Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de clàusules administratives particulars. Sobre un màxim de 100 punts, la puntuació es distribuirà de la següent manera:

a) Criteris d'adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de valor: fins a 20 punts

b) Criteris quantificables automàticament: fins a 80 punts
--11 Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari
Barcelona, 3 d'octubre de 2016
Jaume Serra i Casals

Director de Serveis