Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de les bases i convocatòria simultània del procés de selecció per cobrir els llocs de treball de 2 oficials de segona de paleta i 1 agent cívic integrador social
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Viladecavalls
Per resolució de l'Alcaldia de data 29 de setembre de 2016 han estat aprovades les bases i simultàniament la convocatòria del procés de selecció per a cobrir els següents llocs de treball:

- 2 oficials de segona de paleta

- 1 agent cívic integrador social

tots ells inclosos en el "Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, per a l'any 2016.

Les bases es poden consultar al taulell d'edictes de l'Ajuntament i al web municipal https://www.viladecavalls.cat/ajuntament-seu-electronica/informació-oficial/anuncis-edictes.

El termini per presentar sol.licituds per prendre part en el procés de selecció, serà de 10 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Els successius anuncis es faran públics exclusivament en el tauler municipal d'edictes i a l'esmentat web.

 

Viladecavalls, 3 d'octubre de 2016


 

Francesca Berenguer Priego

Alcaldessa