Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança de transparència i administració electrònica
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Viladecavalls
El Ple de l'Ajuntament de Viladecavalls, en data 29 de setembre de 2016 ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica, que es transcriu literalment a annex a aquest anunci, el que es sotmet a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d'aquest al BOPB, DOGC, i un dels diaris de major difusió de la província i al taulell d'anuncis municipal a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOPB, de conformitat amb el que disposa l'article 63 del Reglament d'Obres, activitats i serveis de les entitats locals.

L'expedient romandrà exposat al públic a les dependències de Secretaria d'aquest Ajuntament, als efectes de la seva consulta, i si s'escau es podran formular les reclamacions i/o suggeriments pertinents davant del registre general de la Corporació.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació i/o suggeriment, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, sens perjudici del tràmit de certificació.

 

 

ANNEX (TEXT MODIFICAT)

 

Es modifica l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica, mitjançant la substitució del redactat dels articles 11.1m), 17.1, 28.3, 28.6 i 34, pels següents:

- Article 11.1.m) Les informacions que siguin demandades amb més freqüència per via de l'exercici del dret d'accés a la informació pública. S'entendrà que una sol·licitud és freqüent quan el volum de sol·licituds és reiterada i constant al llarg del temps o bé quan es produeixen diverses sol·licituds en un espai reduït de temps. A aquests efectes, i de forma orientativa, se'n valorarà la publicació quan es produeixi una mitjana d'una sol·licitud cada 30 dies o bé quan es produeixen almenys 3 sol·licituds en un període de 3 mesos.

 

- Article 17.1. La seu electrònica és l'adreça electrònica disponible al públic, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Ajuntament de Viladecavalls en exercici de les seves competències. La seu electrònica estarà disponible per als ciutadans i les ciutadanes a través dels sistemes de la informació que determini i faci públiques l'Ajuntament de Viladecavalls i en tot cas, a través del següent apartat de la web municipal, https://www.viladecavalls.cat/ajuntament-seu-electronica, o la que en el seu dia es determini mitjançant decret de l'alcaldia, segons el desenvolupament organitzatiu corresponent.

 

- Article 28.3. Els membres de la Corporació restaran obligats a relacionar-se amb l'Ajuntament per mitjans electrònics de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament Orgànic Municipal.

 

- Article 28.6. Les persones físiques o jurídiques que l'Ajuntament de Viladecavalls determini mitjançant acord de l'òrgan municipal corresponent i de conformitat amb la normativa que resulti d'aplicació en cada moment, restaran obligades a la tramitació electrònica dels procediments, en funció del procediment o de la seva singularitat.

 

- Renumerar l'article 34 que passa a estructurar-se en apartats 1 al 9 amb el mateix contingut.

 

Viladecavalls, 3 d'octubre de 2016

 

Francesca Berenguer Priego

Alcaldessa