Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre publicació íntegra en el BOP del Reglament municipal que regula el servei municipal de subministrament d'aigua potable
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Lliçà de Vall
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 15 de juny de 2016 el Reglament municipal que regula el servei municipal de subministrament d'aigua potable no havent-se presentat cap al·legació, suggeriment o reclamació s'ha publicat íntegrament per a la seva entrada en vigor.

El reglament ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 d'octubre de 2016.

 Lliçà de Vall, 3 d'octubre de 2016 

Josep Serra Busquets

Alcalde