Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària de marxants
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Flix


El Ple de l'Ajuntament de Flix, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 2016 va acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària de marxants del municipi de Flix .

I en compliment del que disposen els articles 60 i ss. del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis aprovat per D. 179/1995 de 13 de juny, es sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

 

Flix, 3 d'octubre de 2016

 

Marc Mur Bagés

Alcalde