Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de pavimentació del camí Serrat de la Creu
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Campelles
El projecte de "Pavimentació del camí Serrat de la Creu" es va aprovar inicialment al Ple de 26-02-2016 i es va exposar al públic al BOP de Girona núm. 47, de 9 de març de 2016, durant 30 dies.

En sessió de Ple del 30-09-2016 es van desestimar les al·legacions presentades i es va aprovar definitivament, la qual cosa es fa pública per a general coneixement de conformitat a l'article 38 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Contra l'acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Degà Contenciós de Girona, en el termini de dos mesos des d'aquesta publicació. Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes.

 

Campelles, 3 d'octubre de 2016

 

Joan Dordas i Riu

Alcalde