Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre nomenaments de sotsinspector i sergent de la Policia Local
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Alella
D'acord amb el que disposa l'article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del Personal al Serveis de les Entitats Locals, ha estat nomenat el següent personal:

Personal funcionari interí:

 

- Decret de l'Alcaldia núm. 1251/2016, de 30 de setembre de 2016:

Tomàs Casas Torner, Sergent de la Policia Local, pertanyent a l'escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Grup C1.

 

- Decret de l'Alcaldia núm. 1250/2016, de 30 de setembre de 2016:

Josep Antoni Gómez i Nicolas, Sots-inspector de la Policia Local, pertanyent a l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Grup C1.

 

Alella, 3 d'octubre de 2016

 

Félix-José Valdés Conde

Secretari general